Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Mona Cathrine
dc.date.accessioned2020-03-25T08:39:01Z
dc.date.available2020-03-25T08:39:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648479
dc.description.abstractSøsterøyenes mange ansikter – en studie der persepsjoner og inntrykk fra stedspesifikt naturlandskap inspirerer til å utvikle eget skulpturelt uttrykk. Studien viser også hvordan estetiske læringsprosesser kan være utgangspunkt for dybdelæring. Studien har sitt utspring i observasjoner av Søsterøyenes fjellformasjoner og geologi, samt det marine og biologiske påvirkningene av teksturene man kan finne på øya. Øyene ligger ved kysten av Onsøy og Hvaler ytterst i Oslofjorden. Øyene er helt spesielle i sitt slag og består av rombeporfyrkonglomerat. Den varierte og spennende geologien danner karakteristiske knudrete og ujevne fjellformasjoner, grotter, dype sprekker, gressletter og rullesteinstrender. I disse fantastiske naturlige omgivelsene kan fjellets tekstur raskt lure øynene dine til å se konturer og former som minner om ansikter, hoder, troll og dyr. Lyset og skyggespillet vekker fantasien og eventyrlysten. Mange kan gjenkjenne opplevelsen av å se «meningsfylte bilder» og former som er tilfeldige. Vi vet at det er illusjoner, men likevel så klare at de nesten kan overbevise fantasien om at det er en skulptør som har vært der ute med hammer og meisel. Dette kan forklares ut ifra menneskets mønstersøkende behov og kognitive oppfatninger i henhold til gestaltprinsipper. Dette er utgangpunkt for en kvalitativ og hermeneutisk studie av persepsjoner, estetiske læringsprosesser og estetisk skapende arbeid. Ved å bruke autoetnografisk metode har jeg i stedsspesifikke omgivelser samlet inn empiri gjennom å være nysgjerrig og utforskende i et naturlandskap jeg kjente godt fra før. I den estetisk skapende prosessen har jeg utfordret meg selv og mitt kunstneriske uttrykk. Gjennom den dynamiske vekslingen mellom verkstedarbeid, ekskursjoner og å lese teori har jeg fått erfart fordelene ved å være et aktivt lærende menneske. Estetiske læringsprosesser åpner opp unike muligheter for en tverrfaglig tilnærming. I drøftingen tar jeg et nærmere blikk på hvordan mine funn og erfaringer kan overføres og eksemplifisere dybdelæring. og læring tilpasset ny overordnet del og kjerneelementer i den kommende lærerplan 2020. Nøkkelord: Gestalter. Estetisk skapende arbeid. Hermeneutikk. Didaktikk. Dybdelæring. Tverrfaglighet. Rombeporfyrkonglomerat. ABSTRACT: The faces of Søsterøyene - a study in how perceptions and impressions from specific natural landscapes inspire to creative and sculptural expression. The study also shows how aesthetic learning processes can be the starting point for in-depth learning. The study originates from observations of Søsterøyene's rock formations and geology, as well as the marine and biological influences of the textures one can find on the island. The islands are located on the coast of Onsøy and Hvaler at the end of the Oslo Fjord. The variated and exciting geology forms characteristic knotty and uneven rock formations, caves, deep cracks, grassland and pebble beaches. In these amazing natural surroundings, the mountain's texture can quickly “fool your eyes” to see contours and shapes reminiscent of faces, heads, trolls, and animals. The light and the play of the shadow awaken our imagination. Many can recognize themselves in the experience of seeing "meaningful images" and forms that actually are random. We know that there are illusions, yet so clear that they can almost convince the imagination that it is a sculptor who has been out there with the hammer and chisel. The phenomenon can also be explained by man's pattern-seeking needs, cognitive perceptions according to gestalt principles. This has resulted in a qualitative and hermeneutical study of perceptions, aesthetic learning processes and aesthetic creative work. By using an auto-ethnographic method, I have collected empirical data in a site-specific environment by being curious and exploring in a well-known natural landscape. During the aesthetically creative process, I have challenged myself and my artistic expression. Through the dynamic exchange between workshop studies, excursions to the island and reading theory, the benefits of being an active learning person have been experienced. The possibilities of aesthetic learning process open unique opportunities for connecting to multiple subjects in all stages. In the discussion, I take a closer look at how my findings and the experiences can be transferred - and exemplify in-depth learning. The process is adapted to the new overall part and core elements pending new teacher plan 2020. Key words: Gestalt. Hermeneutic. Didactics. Aesthetic learning process. In-depth learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectnaturlandskapen_US
dc.subjectskulpturelle uttrykken_US
dc.subjectestetiske læringsprosesseren_US
dc.subjectgestalteren_US
dc.subjectestetisk skapende arbeiden_US
dc.subjecthermeneutikken_US
dc.subjectdidaktikken_US
dc.subjectdybdelæringen_US
dc.subjecttverrfagligheten_US
dc.subjectrombeporfyrkonglomeraten_US
dc.titleSøsterøyenes mange ansikter: Didaktiske perspektiv på et skulpturelt uttrykk med inspirasjon fra gestalter og stedspesifikk geologien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber154en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record