Show simple item record

dc.contributor.authorØrbæk, Trine
dc.contributor.authorEngelsrud, Gunn Helene
dc.date.accessioned2020-01-16T09:58:53Z
dc.date.available2020-01-16T09:58:53Z
dc.date.created2019-12-17T08:50:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2019, 3 (2), 62-76.nb_NO
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636592
dc.descriptionThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.nb_NO
dc.description.abstractI denne artikkelen stilles spørsmål om erfaringer av sårbarhet kan gis relevans i relasjon til profesjonsetisk kompetanse i lærerutdanning: Kan vi få fram troverdig kunnskap om betydningen av lærerutdannerens opplevde sårbarhet i undervisningssituasjonen? Hvilken betydning kan opplevd sårbarhet ha for lærerutdannerens profesjonsetiske kompetanse? Kan sårbarhet bli en kvalitet ved undervisning i lærerutdanning? I så fall hva er betingelsen for det? Undervisning om skapende dans i kroppsøvingslærerutdanning brukes som case, der en lærerutdanners metarefleksjon over egen undervisning brukes som materiale. Metarefleksjonene analyseres videre gjennom etiske og fenomenologiske begreper, som mellomkroppslig samspill og kroppslig resonans. Analysen får fram at det å tenke om sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse kan være verdt å diskutere; herunder om sårbarhet og bearbeidelsen av dette kan være en ressurs for å skape gode relasjoner til studentene, inngå som en beredskap for å møte etiske valgsituasjoner, bidra til å handle moralsk i undervisingsøyeblikket, samt være en kilde til empati. Konklusjoner fra analysene er at det å vedkjenne seg og å bearbeide sårbarhet bør kunne gjøres relevant som bidrag inn i lærerutdannerens profesjonsetiske kompetanse og bli en kvalitet ved undervisning i lærerutdanning.nb_NO
dc.description.abstractThis article asks whether experience of vulnerability can be given relevance in relation to professional ethical competence in teacher education: Can we obtain credible knowledge about the importance of teacher educator’s experienced vulnerability in the teaching situation? What is the significance of experienced vulnerability to the teacher’s professional ethical competence? Can vulnerability become a quality by teaching in teacher education? If so, what are the conditions for that? Teaching about creative dance in physical education teacher education is used as a case study, where a teacher educator’s meta reflection on own teaching is used as material. The meta reflections are further analyzed through ethical and phenomenological concepts, such as intercorporeality and bodily resonance. The analysis shows that thinking about vulnerability as a professional ethical competence can be worth discussing; including how vulnerability and understanding of this can be a resource for creating good relationships with students; as part of a readiness to meet ethical choices; helping to act morally in the teaching situation, and being a source of empathy. Conclusions from the analyzes are that acknowledging and processing vulnerability should be made relevant as a contribution to the teacher educator’s professional ethics competence and become a quality through teaching teacher education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanningnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2019 T. Ørbæk og G. Engelsrud.nb_NO
dc.source.pagenumber62-76nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.23865/jased.v3.1456
dc.identifier.cristin1761598
cristin.unitcode222,59,7,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal