Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHykkerud, Anita Bekkesletten
dc.date.accessioned2019-10-03T11:57:45Z
dc.date.available2019-10-03T11:57:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620078
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad rektor opplever at skoleeier bidrar til forståelse og utøvelse av rollen som leder for læringen i skolen, gjennom styring og støtte. Jeg har gjennomført en kvalitativ kasusstudie i en kommune, ved å intervjue fire rektorer, to rådgivere hos skoleeier og utviklingsveileder i fylket. Som teoretisk rammeverk har jeg anvendt internasjonal og norsk forskning på skoleledelse og relasjonen skoleeier-rektor. Sentrale teoretiske perspektiver er organisatorisk læring i profesjonsfellesskap og balansen mellom kontroll og støtte fra skoleeiernivået. For det første viser det seg at kommunens skoleeierorganisering har betydning for skoleeiers styring og støtte til rektorene. Funnene i denne oppgaven antyder at en tre-nivå-kommune er bedre rustet til å håndtere skoleeiers ansvarsområde, enn en to-nivå-kommune, spesielt for å imøtekomme rektorenes behov for støtte og skolenes behov for oppfølging. For det andre kommer skoleeiers omfattende forventninger til rektorenes ledelse av skoleutviklingen fram i intervjuene. Gjennom strategier og mål gir skoleeier føringer som påvirker skolehverdagen, både for ansatte og elever. Oppgaven synliggjør skoleeiers betydning for utviklingsretning, og hvordan skolene har ulike forutsetninger til å imøtekomme utviklingstakten i skolen. For skoleeier er det nødvendig å tilpasse grad av støtte og styring rettet mot den enkelte. I motsatt fall vil det i kjølvannet av skoleeiers utviklingsiver framstå som en kritisk faktor at skolens prosesskapasitet står i fare for å sprenges. For det tredje belyser min oppgave kompleksiteten rektorene skal levere på, og hvordan skoleeier bistår med verdifull støtte og kompetanse i form av veiledning, tilbud om videreutdanning og ulike samhandlingsarenaer. Rektorenes perspektiver på skoleeiers bruk av lærende gruppeprosesser viser interessante funn, ved at rektorene kan se ut til å ha ulik forståelse for denne arenaens potensiale for læring, motivasjon og engasjement. For det fjerde viser min oppgave skoleeiers avgjørende betydning for rektorenes tillit og trygghet, både mellom skoleeier og rektor, og rektorene imellom. Grad av psykologisk trygghet og tillit ser ut til å være en positivt avgjørende faktor for effekten av rektorenes kompetanseforsterkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectskoleledelsenb_NO
dc.subjectutdanningsledelsenb_NO
dc.titleRektors opplevde støtte fra skoleeier Skoleeiers bidrag til rektors forståelse og utøvelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal