Now showing items 21-34 of 34

  • Peritoneal dialyse og samvalg. 

   Håheim, Veronica (Master thesis, 2020)
   Antallet pasienter med nyresvikt øker i Norge ettersom befolkningen blir eldre og antall livsstilssykdommer øker. Flere trenger nyreerstattende behandling (dialyse). For pasienter med nyresvikt i siste stadium er valg av ...
  • Fascia iliaca compartment block administrert av sykepleiere i akuttmottak. 

   Hafzullah, Beyar Kasim (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn. Eldre med hoftebrudd opplever sterke smerter, og trenger bedre smertelindring. Å gi vanlig tradisjonelle smertestillende i form av opiater kan by på store utfordringer på grunn av aldersrelaterte fysiologiske ...
  • «Advance care planning» for avanserte kliniske sykepleiere. 

   Pedersen, Jan-Eilert (Master thesis, 2020)
   «Advance care planning» (ACP) som metode, er proaktiv personorientert helsehjelp. ACP handler om møter mellom pasient1 og helsepersonell om personlige verdier og framtidig behandling og omsorg. Prosessen hjelper personer ...
  • Delirium i sykehjem. 

   Skretteberg, Wenche Helen (Master thesis, 2019)
   Delirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være ...
  • Compression Stockings: Are we doing it right? 

   Grelland, Maria Rica Arica (Master thesis, 2019)
   The word’s population is ageing. Life expectancy has been in a rapid rise in the past decades and the world is facing a tremendous challenge with an increasing elderly population. Norway alone is expecting 1.3 millions of ...
  • Heia Sabotøren! 

   Solum Hermansen, Heidi; Seip, Ingri (Master thesis, 2019)
   Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er ansvarlig for over 90% av pasientskadene, og skyldes som oftest manglende pasientsikkerhet. Pasientens smitte- og immunstatus kan være ukjent ved ankomst til akuttmottak, og på ...
  • The challenges and advantages of advanced nurse practitioners in Norwegian community healthcare, as experienced by nurse managers. 

   Øvrebø, Abiel (Master thesis, 2018)
   This paper is a descriptive qualitative study about Norwegian nurse managers’ experiences related to the implementation of advanced nurse practitioner in community healthcare. Advanced practice nursing is progressing ...
  • «Balansekunst på slak line». 

   Haugsmark, Trine (Master thesis, 2018)
   Denne studien er et mastergradsarbeid i avansert klinisk sykepleie, og hensikten var å utforske og beskrive hvordan sykepleiere i akuttmottak erfarer det å utføre smertefulle prosedyrer. Studien ble gjennomført med et ...
  • Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten 

   Myhre-Nilsen, Kine (Master thesis, 2019)
   Langvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre som ...
  • Pasienter med KOLS og deres erfaringer med veiledning gitt av helsetjenesten 

   Nilsen Augland, Linda (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive pasienter med KOLS' erfaringer med veiledning gitt av helsepersonell, og hvilken betydning dette har for deres mulighet til å leve med sykdommen. Dette er viktig for å ...
  • Klinisk kompetanse blant helsepersonell i demensomsorgen - en tverrsnittstudie. 

   Hopøy, Ann-Cecilie (Master thesis, 2019)
   Helsepersonellets kliniske kompetansenivå er avgjørende for riktig helsehjelp til pasienter med demens, men det mangler kunnskap på området. Studiens hensikt var å kartlegge den kliniske kompetansen i en virksomhet med 110 ...
  • Avansert klinisk sykepleie i hjemmebaserte tjenester. En kvalitativ studie. 

   Teien, Birgitte (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) har gjennom utdanning tilegnet seg kunnskaper på et avansert nivå, og flere ivaretar nyopprettede selvstendige funksjoner i norske kommuner. Til tross for at de først utdannede ...
  • Lokalanestesi – følger vi anbefalte retningslinjer? En kvantitativ studie. 

   Randmæl, Gry (Master thesis, 2019)
   Flere studier har vist at pasienter i akuttmottak ikke blir smertelindret tilstrekkelig og at dette også gjelder ved prosedyresmerter. Denne studien utforsket hvordan lokalbedøvelse kan gis, slik at det gir best mulig ...
  • Sykepleiernes erfaringer ved bruk av NEWS i primærhelsetjenesten. Ser du noe, gjør du noe og, ikke sant? 

   Lie, Camilla (Master thesis, 2019)
   National Early Warning Score (NEWS) er et observasjonsverktøy som består av 6 fysiologiske parametere med referanseverdi. NEWS benyttes på en strukturert måte for å identifisere tidlige tegn på sykdom eller forverringer i ...