Show simple item record

dc.contributor.authorFauskanger, Eivind Arne
dc.contributor.authorEide, Tom
dc.date.accessioned2018-03-06T14:36:24Z
dc.date.available2018-03-06T14:36:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7860-321-5
dc.identifier.issn2464-3505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488972
dc.description.abstractProblemstilling Oppgaven var å designe og fasilitere en DREAM-prosess for hjemmerehabiliteringsarbeidet i Drammen kommune i tillegg til å designe og gjennomføre en evaluering av prosess og metoder som ble brukt i forbedringsarbeidet. På bakgrunn av dette mandatet ble det utarbeidet en problem-stilling i tre deler om hvordan samhandlingen i hjemmerehablititeringen foregår i dag, hvordan designet for samhandling i hjemmerehabiliteringen bør være i fremtiden og hva som er deltagernes erfaringer med det nye tjenestedesignet, DREAM-metodikken og om denne metodikken kan være nyttig i kvalitetsarbeid også på andre områder. Metodikk For å få svar på spørsmålene ble det valgt et deltagende og utforskende prosessdesign der DREAM-metodikk (LEAN og etikk) sto sentralt. Representanter for hovedaktørene – Tjenestetildeling og samordning, hjemmetjenesten og hjemmerehabiliteringsteamet – gjennomførte en verdistrøms-kartlegging og utviklet sammen et revidert tjenestedesign med tilhørende rutiner. Designet hadde elementer av aksjonsforskning, der den ene forskeren ledet prosessene mens den andre var del-takende observatør. Det ble benyttet ulike metoder for datainnsamling som innsamling av prosess-data produsert av deltakerne selv, gruppeintervju, spørreskjemaer og deltagende observasjon. Resultater Svakheter i tjenestedesignet med negative konsekvenser for brukere og ansatte ble identifisert. Gjennom dialog og analyse av rotårsaker utformet medarbeiderne et nytt verdistrømskart med til-hørende rutiner og prosedyrer. Dette reviderte tjenestedesignet ble integrert i kommunens kvalitetssystem. Ved å arbeide etter det nye tjenestedesignet erfarte deltakerne at det skapte økt helhets-forståelse av tjenesten, bedre oversikt over ansvarsoppgaver på tvers av profesjoner og roller, og bedre kommunikasjon, samhandling og flyt i det tverrfaglige samarbeidet. Medarbeiderne opplevde dette som motiverende, og de antok også at arbeidet kan bidra til økt trygghet, kanskje også økt motivasjon og mestring for brukerne. Samtidig ble det også meldt at det fortsatt kunne være flyt-utfordringer, bl.a. knyttet til manglende opplæring og tilpassing av pasientjournalystemet. DREAM-metodikken ble oppfattet som konkret, systematisk, nyttig og motiverende. I tillegg mente deltagerne at den bidro til å tenke nytt og kreativt og til å flytte fokus fra frustrasjon over det som ikke fungerer til å øke verdi for brukeren. Deltagerne opplevde også at metodikken bidro til å få frem et klarere bilde av samarbeidspartnere i prosessen og hva som var hver deltakers oppgaver og roller i prosessen. Sammenfattende ble metodikken vurdert som nyttig for å øke arbeidsflyt og brukerorientering, men også krevende. Deltakerne mente at metodikken kunne være nyttig i kvalitetsarbeid også på andre områder. Anbefalinger Å videreføre det systematiske kvalitetsarbeidet, dvs følge opp (F) utprøvingen av det reviderte tjenestedesignet med en ny evaluering og revisjon etter en viss periode Å gjennomføre en ny brukerundersøkelse for å finne ut om det brukerne opplever som viktig blir godt ivaretatt og å legge dette til grunn for det videre kvalitetsarbeidet Å tilpasse pasientjournalsystemet slik at dette kan tjene som kommunikasjonssystem på tvers av de ulike aktørenes profesjoner, roller og funksjoner, Å gi systematisk opplæring i bruk av pasientjournalystemet og rutiner for samhandling på tvers av profesjoner, funksjoner og roller, inkludert ufaglærte og vikarer, Å benytte DREAM-metodikk i det videre kvalitetsarbeidet, evt også på andre områder, for å ivareta fokus på brukerverdi og arbeidsflyt og å sikre medvirkning fra alle involverte aktører i prosessen Å skolere ledere og ressurspersoner i DREAM ledelse, dvs i å lede systematisk kvalitetsarbeid i henhold til DREAM tenkesett og metodikk (LEAN og etikk) Å vurdere ressurseffektivitet i tjenesten med tanke på å finne en best mulig balanse mellom flyteffektivitet og ressurseffektivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;29
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectHjemmerehabililteringnb_NO
dc.titleDREAM hjemmerehabilitering – verdistrømkartlegging og tjenesteutvikling i Drammen HSOnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/