Show simple item record

dc.contributor.authorMenes, Ronja J.
dc.date.accessioned2018-01-29T12:42:07Z
dc.date.available2018-01-29T12:42:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2480285
dc.description.abstractSiden andre verdenskrig har omsorgen for personer med utviklingshemning gjennomgått store endringer, både politisk og faglig. Dette er blitt illustrert gjennom skifter av paradigmer, spesielt i relasjon til utviklingen av den vernepleiefaglige profesjon. Fasen fra rundt 1985 og påfølgende tiår er blitt omtalt som en «normaliseringsfase». I senere tid er det blitt argumentert for at omsorgsarbeidet igjen er i overgang til en ny fase, «myndiggjøringsfasen». Både normaliseringstenkningen og empowerment-tradisjonen har hatt og har sterk påvirkning for idealer og målsetninger i arbeidet med utviklingshemmede, noe som kommer tydelig frem i offentlige retningslinjer, lovverk og helse- og omsorgsfaglig teori. Samtidig er det blitt rettet kritikk mot manglende operasjonalisering av hva både normalisering og myndiggjøring innebærer i praksis for aktører i omsorgsarbeid. I tillegg er det uttrykt behov for økt praksisnær kunnskap om ulike temaer, blant annet vedrørende forvaltning av medvirkning og selvbestemmelse i praksis. Med det som bakgrunn stiller denne oppgaven spørsmål vedrørende omsorgsaktører erfaringer og beskrivelser av utfordringer og dilemmaer mellom idealer og praksis. Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av et utvalg på syv informanter med stilling og/eller funksjon som miljøterapeut, og med variasjon i profesjonsfaglig bakgrunn. I oppgaven stilles også spørsmål vedrørende normaliseringens plass i en potensiell overgang til myndiggjøringsfase. I tillegg vil en tolkning av kapabilitetstilnærmingen fra Amartya Sen og Martha Nussbaum redegjøres for som verktøy eller handlingsmodell for å møte utfordringer omsorgsaktører har i å operasjonalisere idealer om myndiggjøring til praksis. Oppgavens overordnede tema er makt i omsorg, eller omsorgsmakt, hvor datamaterialet har blitt tolket i lys av ulike perspektiver på makt. I tolkning av praksisbeskrivelser anvendes perspektiver fra Michel Foucaults arbeid om makt i det moderne, gjennom disiplinering, styring og makt som produktiv. I forlengelse av dette trekkes begreper om omsorgsmakt og produktive maktpraksiser inn, med basis Truls Juritzen og Kristin Heggens tolkning av Foucault. Tittelen, mellom disiplinering og myndiggjøring, viser til hvordan makt er iboende og nødvendig i det praktiske arbeidet, på tross av idealer om myndiggjøring og maktoverføring i nyere tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectutviklingshemmedenb_NO
dc.subjectmiljøterapinb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.titleMakt i omsorg: Mellom disiplinering og myndiggjøring - En kvalitativ undersøkelse av miljøterapeuters omsorgsmakt i arbeidet med mennesker med utviklingshemning i overgangen fra normalisering til myndiggjøringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record