Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Siri
dc.date.accessioned2017-11-21T12:19:49Z
dc.date.available2017-11-21T12:19:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467339
dc.description.abstractUtgangspunkt for oppgaven er en setning fra Kunnskapsløftet 2006, under formål med faget kunst og håndverk: «Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv» (Kunnskapsdepartementet, 2006a). I oppgaven drøfter jeg hva som kjennetegner estetisk kompetanse, og hvordan kan en legge til rette for utvikling av estetisk kompetanse i grunnskolen. Jeg undersøker også hvordan en kan synliggjøre estetisk kompetanse gjennom eget skapende arbeid. Gjennom litteratur om estetikk og kompetansebegrepet, tidligere læreplaner og gjennomført intervju har jeg funnet at estetisk kompetanse i kunst og håndverksfaget kjennetegnes av å ha evne til å kunne sanse og føle, kunne håndverksteknikker, kunne reflektere og sette ord på sine valg, og kunne teori om estetiske virkemidler og om kunstepoker. Gjennom eget skapende arbeid har jeg synliggjort estetisk kompetanse ved å skape klær, av innsamlet plastavfall. Kjennetegn på estetisk kompetanse ble sammenstilt med mål for faget i Kunnskapsløftet 2006. Resultatet viser at for å tilegne seg estetisk kompetanse i løpet av grunnskolen er det viktig at lærer evner å se sammenhengen mellom de ulike delene dagens læreplan. Kompetansemål for faget alene vil ikke gi elevene fullverdig estetisk kompetanse. Det blir også presisert at estetiske opplevelser trenger tid og ettertanke. Eget skapende arbeid ble vurdert etter kjennetegn på estetisk kompetanse. Produktet har en «WOW effekt», er godt synlig, og tiltrekker seg oppmerksomhet. Ønsket er at oppgaven kan være til hjelp for andre lærere, til å forstå hvordan de kan legge til rette for at elevene skal utvikle estetisk kompetanse slik det er tenkt etter læreplanen. ABSTRACT The base for the assignment is a sentence from the curriculum “Kunnskapsløftet 2006”, the purposes of art and crafts: "Aesthetic competence is a source of multi-level development, from personal growth, through influence on one's own environment to creative innovation in a larger social perspective" (Kunnskapsdepartementet, 2006a). In the assignment I discuss what characterizes aesthetic competence, and how one can facilitate the development of aesthetic competence in elementary school. I also explore how one can visualize aesthetic skills through own creative work. Through literature on aesthetics and competence concepts, previous curricula and completed interviews, I found that aesthetic competence in arts and crafts is characterized by having the ability to sense and feel, craft techniques reflect and put their meaning in to words, and have knowledge about aesthetic means and art theory. Through own creative work I have shown aesthetic competence in creating clothes, from collected plastic waste. Characteristics of aesthetic competence were combined with goals for the subject in the curriculum “Kunnskapsløftet 2006”. The result shows that in order to acquire aesthetic skills during primary school it is important that the teacher has the ability to see the connection between the various parts of today's curriculum. Competence goals for the subject alone will not give the students full aesthetic competence. It is also emphasized that aesthetic experiences require time and reflection. Own creative work was assessed according to the characteristics of aesthetic competence. The product has a "WOW effect", is clearly visible and attracts attention. The wish is that this assignment may help other teachers to understand how they can facilitate the students to develop aesthetic skills as intended for the curriculum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectestetisk kompetansenb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectskapende arbeidnb_NO
dc.subjectkunst og håndverknb_NO
dc.subjectklærnb_NO
dc.titleEstetisk kompetanse: En studie om forståelsen av estetisk kompetanse, hvordan vi kan legge til rette for å utvikle estetisk kompetanse og hvordan den kan synliggjøres i eget skapende arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber102 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record