Show simple item record

dc.contributor.authorBrynhildsvoll, Ivar
dc.contributor.authorOmholt, Torbjørn
dc.coverage.spatialKragerø
dc.date.accessioned2013-05-10T09:16:17Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:31:09Z
dc.date.available2013-05-10T09:16:17Z
dc.date.available2017-04-20T06:31:09Z
dc.date.issued2005-04-11
dc.identifier.citationBrynhildsvoll, I. & Omholt, T. Analyse av skolestrukturen i Kragerø kommune. Notodden, Telemarksforsking Notodden, 2005
dc.identifier.isbn82-7463-131-5
dc.identifier.issn0802-5363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439985
dc.description.abstractTelemarksforsking-Notodden har på oppdrag fra skolesjefen i Kragerø kommune analysert grunnskolestrukturen i kommunen med sikte på å oppnå en mer rasjonell drift,men samtidig opprettholde kvalitet i skolens pedagogiske og sosiale tilbud. Analysen har ikke omfattet en mulig sammenslåing av de såkalte Skjærgårdsskolene, bortsett fra muligheten av å organisere en felles ledelse for disse tre skolene. Innsparingen ved dette anbefales ikke, ettersom innsparingspotensialet synes marginalt i forhold til mulige negative virkninger. Innsparingspotensialet ved å slå sammen skolene i Sannidal, det vil si felles barneskole og ungdomsskole, er så vidt beskjedent at vi er skeptiske til å innføre en slik ordning. Innsparingen er beregnet å være om lag 110 000 kr årlig. Analysen viser at Kragerø kommune har ??og i de nærmest kommende år vil fortsette å ha ? en stor nedgang i elevmassen. Holdes fødselstallene og effekten av innflyttingen på dagens nivå, vil antall skoleelever synke til under 1 000 innen skoleåret 2013/14. Det er komplekse årsaksforhold bak disse tallene, og usikkerheten blir større desto lengre fram en ser. Den demografiske utviklingen i Kragerø viser imidlertid klare tendenser til en eldre befolkning, samtidig som veksten i antall arbeidsplasser vil være avgjørende for økt innflytting av personer i reproduktiv alder. Kragerø ungdomsskole anbefales beholdt på Feierheia. Etter vår oppfatning har skolebygget på sikt muligheter til å romme alle ungdomsskoleelever i kommunen, dersom det er ønskelig. Det er først ved slik sammenslåing det blir mulig å spare penger på drift av ungdomsskole. Analysen viser videre at overføring av elever fra Kragerø barneskole til Kalstad barneskole vil gi betydelige innsparinger i lærerlønn de første årene . En slik overføring kan ikke skje med hele elevmassen samtidig, men fra skoleåret 2005/06 kan de fire laveste klassetrinnene overføres. Deretter ytterligere ett årstrinn pr. år inntil alle er overført. Dette vil gi en innsparing fram til 2010 på om lag 1 084 000 kr pr. år. Under forutsetning av at ?rø skole blir utbygd slik at den kan romme hele elevmassen, foreslår vi en sammenslåing av Skarbo og ?rø skoler fra skoleåret 2008/09. Dette vil gi en innsparing ??eksklusiv drift av bygg ??på vel 900 000 kr årlig. Innsparingen vil sannsynligvis øke de kommende år dersom ikke en sterk innflytting eller økning i fødselstallene skulle skje.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking Notodden
dc.subjectskoler
dc.subjectskolestruktur
dc.titleAnalyse av skolestrukturen i Kragerø kommune
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking-Notodden. All rights reserved
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record