Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovland, Nils Per
dc.date.accessioned2007-01-26T12:06:34Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:27:48Z
dc.date.available2007-01-26T12:06:34Z
dc.date.available2017-04-19T13:27:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439158
dc.description.abstractDette er en undersøkelse som går på hvordan 16 nystartede, innovative foretak utvikler seg. Foretakene er alle kunder hos Innovasjon Norge og lokalisert i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold fylker). De er registrert i Foretaksregisteret i perioden 1999-2005. Så godt som alle starta utviklingsarbeidet 1-5 år før registreringstidspunktet. Undersøkelsen er et samarbeid mellom en faglærer og studenter på årsstudiet i Innovasjon og Entreprenørskap ved Høgskolen i Telemark, der studentene først og fremst utførte feltarbeidet og skreiv sine rapporter. Intervjuene blei foretatt ved besøk hos bedriftene. Studentrapportene er konfidensielle. Denne rapporten redegjør nærmere for metode og problemstillinger, gjengir resultater fra feltarbeidet, analyserer regnskaper og konkluderer på sentrale funn. Den sentrale problemstilling i undersøkelsen er formulert slik: Hvordan foregår utviklingsprosessen til en innovativ forretningsidé? Hvilke beslutninger er iverksatt, hvilke ressurser er brukt og hvordan er prosessen finansiert? Kort om viktige funn i undersøkelsen: Det er stor spennvidde blant de 16 når det gjelder forretningsidé, produkt, organisering og marked. Utvalget er delt i to: foretak som har produkter med avansert teknologi (Htek, 8 bedrifter) og produkter med enkel teknologi (Ltek, 8 bedrifter). Det er på noen områder betydelige forskjeller mellom de to gruppene. Disse kommer tydelig fram når det gjelder utviklingstid, bruk av eksterne investorer, internasjonal orientering, bruk av pilotkunder og økonomisk status 2005. På andre områder virker det som om entreprenørutfordringene er mer uavhengig av hvilen type prosjekt det dreier seg om. Dette gjelder for eksempel: Forholdet til familie og venner: Gode støttespillere som kan yte hjelpende hånd, men bør ikke involveres i økonomisk risiko. Beslutningsstrategi: Bygge nettverk og lage framdriftsplan. Beslutningsgrunnlag: God ”magefølelse” i kombinasjon med kjente styringsverktøy. Store utfordringer: Overbevise og vinne tillit. Møte finansielle problemer: Gjøre ting sjøl og være godt forberedt. Htek-bedriftene har investert betydelige beløp i utviklingsarbeid. Disse arbeidene er i stor grad aktivert i balansen. Alle bedriftene i gruppa hadde negativt driftsresultat i 2005. Den finansielle og likviditetsmessige situasjonen var for de fleste mer tilfredsstillende. Ltek-bedriftene har brukt langt mindre både av tid og penger på utvikling. 4 av de 8 er registrert i 2005 og har knapt nok kommet i drift. Driftsresultatene er med ett unntak positive, men beløpene er – igjen med ett unntak - små. Ut fra det som kom fram under intervjuene er det rimelig å framheve følgende råd fra entreprenørene til den som vi prøve seg på dette feltet: Bygg nettverk – gir kompetanse (også komplementær) og ressurstilgang. Stå på – gjør sjøl det du kan/kan makte, vis entusiasme og ikke gi opp.
dc.format.extent348313 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectEntreprenørskap
dc.subjectTelemark
dc.subjectBuskerud
dc.subjectVestfold
dc.subjectUtvikling
dc.titleBygg nettverk - stå på! : en studie av entreprenørielle prosesser i Buskerud, Telemark og Vestfold
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi210


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel