Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Julie Berntine
dc.date.accessioned2015-07-09T07:12:48Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:16:34Z
dc.date.available2015-07-09T07:12:48Z
dc.date.available2017-04-19T13:16:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBakke, J. B. Nyutdannet og leder: En kvalitativ studie av nyutdannede pedagogiske lederes medarbeiderledelse. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439002
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen omhandler nyutdannede pedagogiske ledere, og er en kvalitativ studie. Fokuset ligger på deres beskrivelse av sin rolle som leder for sine medarbeidere. Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å oppnå ytterligere kunnskap om det særegne ved nyutdannede som ledere, hvilke utfordringer de møter i arbeidet med å lede sine medarbeidere, samt hva de streber etter i rollen som leder for sine medarbeidere. Det er derfor naturlig at oppgaven også omhandler forholdet mellom leder og de ledede i lys av et relasjonelt perspektiv på samhandling. Denne mastergradsavhandlingen skal dermed bidra til økt kunnskap om samarbeidsrelasjoner og kontekstualisert ledelsesteori. Med en sosiokulturell tilnærming, ser jeg på læring som situert, sosial, distribuert og mediert og legger videre vekt på at all kunnskap er sosialt konstruert. Grunnet avhandlingens forskningsfokus, har jeg innhentet store deler av kunnskapen direkte fra tre nyutdannede pedagogiske ledere. De utvalgte pedagogiske lederne har gitt meg et innblikk i deres individuelle syn på fenomenet barnehageledelse. Problemstillingen for denne mastergradsavhandlingen er som følger: Hvordan beskriver nyutdannede pedagogiske ledere sin rolle som leder for sine medarbeidere? Gjennom intervju som innsamlingsmetode, har studien først og fremst vist til at informantene generelt ønsker å ha en demokratisk lederrolle ovenfor sine medarbeidere. De uttrykker at en viktig oppgave de som ledere har, er å kartlegge medarbeidernes egenskaper og interesser, som i stor grad får en utspillende effekt i det pedagogiske innholdet i barnehagen. Mitt datamateriale viser videre at informantene har en felles oppfatning av viktigheten av å bidra til medarbeidernes faglige utvikling. Dette er nært forbundet med barnehagens mandat, hvor samtlige av informantene erkjenner at en viktig rolle de som ledere har, er å tilføre medarbeiderne kunnskap og faglig utbytte i samarbeidet med barna. Videre belyser funnene et overraskelsesmoment, da informantene uttrykker at de forventet at deres lederrolle i større grad skulle knytte seg direkte til barna. Dette kommer til syne ved at samtlige informanter uttrykker et ønske om mer tid med barna, men at andre lederoppgaver krever deres oppmerksomhet. Det siste hovedfunnet viser at informantene ønsker og har behov for støtte og veiledning, slik at de mestrer rollen som pedagogisk leder bedre. ABSTRACT: This thesis is a qualitative study, dealing with recently educated pedagogic managers. The focus is on the managers' description of their own roles as leaders for their staff. The objective of this thesis has been to gather more knowledge about the specifics of newly educated managers, what their challenges are in leading the staff and what their goals are for their roles as managers. Consequently, it is natural to let the thesis also cover the relationship between managers and staff in a relational perspective on cooperation. This thesis is intended to contribute to increased knowledge on working relations and contextual management theory. With a sosio-cultural approach, I deal with learning as situated, social, distributed, and mediated, and emphasize that all knowledge is a social construction. Due to the research focus of the thesis, I have assembled major parts of the knowledge from three newly educated pedagogic managers directly. The chosen leaders have given me an insight into their individual perceptions of the phenomenon of kindergarten management. The topic of the thesis is: "How do newly educated pedagogic managers describe their roles as leaders for their staff?" Interviews have been chosen as the method of data acquisition. The primary finding of the study is that the informants generally want to develop a democratic leader-role to their staff. They express the view that mapping the competences and interests of the staff, which to a large degree will have a large impact on the pedagogic content of the kindergarten, is an important management task. Further, the data collected shows that the informants have a shared opinion of the importance of contributing to the professional development of the staff. This opinion is closely connected to the mission of the kindergartens, and all the informants acknowledge that it is a central part of their job as leaders to ensure that the staff learns from their relationships with the children. The findings also show that the informants were surprised to learn that their leader-roles in a lesser degree were related to the children directly. This is clearly visible in their shared desires to spend more time with the children, but with the realization that other management tasks requires their attention. My final finding is that the informants all wish and require support and guidance in their new roles to master the tasks as pedagogic managers better.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectpedagogiske ledere
dc.subjectmedarbeiderledelse
dc.subjectledelse
dc.titleNyutdannet og leder: En kvalitativ studie av nyutdannede pedagogiske lederes medarbeiderledelse
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record