Show simple item record

dc.contributor.authorHaatvedt, Kathrine
dc.date.accessioned2015-07-09T07:44:15Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:16:27Z
dc.date.available2015-07-09T07:44:15Z
dc.date.available2017-04-19T13:16:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHaatvedt, K. Profesjonsetiske dilemmaer i rektorrollen: En kvalitativ studie av rektors håndtering av profesjonsetiske dilemmaer. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438990
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen omhandler profesjonsetiske dilemmaer i rektorrollen. Formålet med studien er å undersøke hvilke profesjonsetiske dilemmaer rektorer opplever, hvordan de håndterer disse dilemmaene, og hvordan dilemmaene påvirker deres rolle som ledere i skolen. De teoretiske perspektivene som ligger til grunn i avhandlingen er aktuell teori om skoleledelse, etikk, profesjonsbegrepet, profesjonsetikk og profesjonsetiske dilemmaer. De teoretiske perspektivene blir, sammen med tidligere forskning på feltet, brukt for å diskutere og drøfte funnene fra studiens undersøkelse. Studien har en fenomenologisk tilnærming til fenomenet profesjonsetisk dilemma, og et kvalitativt forskningsintervju har blitt brukt som datainnsamlingsmetode. Utvalget i denne studien består av tre rektorer fra ungdomsskoler i store og mellomstore kommuner som har erfaring med profesjonsetiske dilemmaer. Resultatene fremstilles i kategorier som har til hensikt å svare på de ulike forskningsspørsmålene. I resultatene fremkommer det at rektorene som deltok i denne studien opplever profesjonsetiske dilemmaer knyttet til mange sider av rektorrollen, og både når det gjelder pedagogisk og organisatorisk drift. Rektorene er opptatt av å håndtere dilemmaene de blir stilt overfor på en god og gjennomtenkt måte og inkluderer ofte andre for å skape et godt beslutningsgrunnlag. Hensynet til enkeltmennesket står også sterkt i håndteringen. Rektorene oppgir at de påvirkes av dilemmaene, spesielt de som oppleves som nære, og at det er godt å kunne søke støtte i håndteringen, men er samtidig tydelige på at de ikke vurderer sin stilling som følge av de profesjonsetiske dilemmaene. ABSTRACT: This master thesis is devoted to the theme of professional ethical dilemmas encountered by educational leaders. The purpose of this study is to examine the professional ethical dilemmas principals can encounter, how they handle these dilemmas and how dilemmas are affecting their role as school leaders. The theoretical perspectives that this thesis is based on are current theory on school leadership, ethics, the professional concept, professional ethics and professional ethical dilemmas. The research presented in this thesis is done basing on the phenomenological approach. The object of the research is professional ethical dilemmas as these were experienced by three principals who worked in medium-sized or large municipality schools. The necessary data to study these dilemmas was collected with the help of qualitative research interviews. The results showed that the principals who participated in this study experienced professional ethical dilemmas related to many aspects of their principal role. The principals prefer to handle dilemmas they faced in a good and thoughtful manner, and they often discuss their dilemmas and how to handle them with others. The principals report that they are affected by dilemmas, especially those which are perceived as close, and that it is good to seek support in dealing with the dilemmas, but is clear that they are not considering to leave their role as principals as a result of the professional ethical dilemmas they experience.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectetikk
dc.subjectrektorrollen
dc.subjectskoleledelse
dc.subjectprofesjonsetikk
dc.titleProfesjonsetiske dilemmaer i rektorrollen: En kvalitativ studie av rektors håndtering av profesjonsetiske dilemmaer
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record