Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Jarle Sten
dc.contributor.authorNaas, Nils
dc.date.accessioned2015-07-07T09:15:28Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:16:23Z
dc.date.available2015-07-07T09:15:28Z
dc.date.available2017-04-19T13:16:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOlsen, J. S., & Naas, Nils. The flipped classroom: Om teknokulturell dannelse og omvendt undervisning i fremtidens klasserom. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438984
dc.description.abstractMange lærere ønsker å ta i bruk ulike undervisningsformer for å finne den som for elevene gir best læring. Med de senere års fokus på IKT i skolen, herunder bestemmelsen om at alle elever i den videregående skole skal ha hver sin bærbare PC, ønsker mange lærere i tillegg metoder som kan begrense ikke-faglig bruk av datateknologi i undervisningen. Dette gjelder også undertegnede. Omvendt undervisning (OU) er en metode som har blitt stadig mer populær, de senere år også i Norge. Kort fortalt går metoden ut på at elevene får den teoretiske gjennomgangen utenfor klasserommet, i form av korte videoer. Deretter foregår oppgaveløsning og andre læringsaktiviteter på skolen, med lærer tilstede. Det er foreløpig gjort lite forskning på metoden. Vi har gjennomført undersøkelsen for å se om OU som metode kan bidra til å implementere IKT på en måte som øker elevens motivasjon, øker læringsutbytte og som er i tråd med elevens behov og ønsker. Ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer med utvalgte elever og lærer i en matematikklasse (2P) ved en videregående skole, samt avdelingsleder, ønsker vi med denne undersøkelsen å finne ut om hvordan OU oppleves som pedagogisk metode, med følgende problemstilling: Hvordan opplever elever og lærere omvendt undervisning (OU) som pedagogisk metode i fremtidens klasserom? For lettere å kunne svare på dette har vi formulert følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan bruker lærer og elever digitale hjelpemidler i OU i forhold til mer tradisjonell undervisning. 2. Hvordan opplever lærer og elever OU i forhold til mer tradisjonell undervisning. 3. I hvilken grad er OU mulig å bruke som gjeldende pedagogisk metode i fremtidens klasserom. Metoden i undersøkelsen er kvalitative intervjuer med elever, lærer og avdelingsleder. Svarere en analysert og kategorisert. På bakgrunn av svarene mener vi å kunne konkludere problemstilling. Det mest interessante funnet er i våre øyne at både elever og lærer er enige i at måten digitale hjelpemidler blir brukt i OU reduserer ikke-faglig nettaktivitet. Andre funn vi vil trekke frem er at både elever og lærer vektlegger fleksibiliteten i å bruke korte videoer som teoretisk gjennomgang av nytt stoff heller enn plenumsundervisning på skolen. I tillegg til muligheten for å se videoen når og hvor en vil, gir dette muligheter for repetisjon i forkant av tester og eksamen. Elevene mener også at de får mer hjelp av lærer ved bruk av OU, og at metoden medfører økt læring, herunder bedre karakter. Når det gjelder i hvilken grad OU er mulig å bruke som pedagogisk metode i fremtidens klasserom, avhenger det av den enkelte skoles kultur, administrasjon, læreplaner og andre retningslinjer. Både lærer og avdelingsleder er optimistisk på metodens vegne, alle nye metoder må gjennom en fase med skepsis før de kan bli inkorporert som gjeldende praksis. Slik tror de det også vil være med OU. Til tross for at utvalget i studien er begrenset til fem elever i en klasse, deres lærer og dennes avdelingsleder, er det rimelig å anta at en del av våre funn også vil være gjeldende i andre tilfeller/klasser i videregående skole, dersom de gjennomfører grunnprinsippene i OU; å forberede elevene ved at de ser undervisningsvideoer hjemme, for deretter å jobbe med fagstoffet på skolen sammen med lærer.
dc.description.abstractMany teachers want to adopt different teaching methods to find the one that provides the best learning. Taking the resent focus on ICT in schools into consideration, including providing each student with a personal computer, many teachers are looking for methods reducing use of the computer not related to the subject being taught. This also applies for us as teachers as well as researchers. The “flipped classroom” is one of these, and a method that has become increasingly popular, the later years also in Norway. In Brief, this method gives students the theoretical presentation outside the classroom, using instructional videos. Assignments and other learning activities are then solved at school, with the teacher present. So far there has been little research in the field. Our goal is to find whether “The Flipped Classroom” can be a factor in increasing student motivation, their learning and in touch with their needs and expectations. Using semi-structured interviews with selected students at an upper secondary school, their teacher in Mathematics (2P) and head of department, we want in this research to find out how “The Flipped Classroom” is perceived as teaching method, using the following research question: How do students and teacher experience “The Flipped Classroom” as pedagogical method in future classroom? To better answer this we have formulated the following questions: 1. How do students and teacher apply ICT in “The Flipped Classroom” compared to “the traditional classroom”? 2. How do students and teacher experience “The Flipped Classroom” compared to “the traditional classroom”? 3. To what extent is “The Flipped Classroom” possible to use as current pedagogical method in future classrooms? Our research method is qualitative, based on semi-structured interviews with students, their teacher and head of department. Based on their response we believe to answer the research question. As we see it, the finding that is most prominent is that both teacher and students agree that flipping the classroom helps reducing non-academic network activity. Other findings worth highlighting are: both teacher and students emphasize the flexibility in using videos for teaching new material rather than lecturing at school. As well as giving the opportunity to watch the videos where- and whenever, “The Flipped Classroom” is useful in advance of tests and exams. The students also believe that they are getting more help from their teacher in “The Flipped Classroom”, and that the method leads to increased learning and better grades. Whether “The Flipped Classroom” is the best pedagogical method in future classrooms depends on the schools´ culture, its administration, curriculum and other policies. Both teacher and head of department are optimistic on the methods´ behalf, stating all new methods go through a phase of scepticism before incorporated as current practise. They both think this apply for “The Flipped Classroom” as well. Although the sample in this study is relatively small, limited to five students in one class, their teacher and head of department, it is reasonable to assume that our findings also is applicable in similar classes in upper secondary school, giving they carry out the method of “The Flipped Classroom”; teaching new material using videos watched prior to working with subjects at school, guided by a present teacher.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectflipped classrom
dc.subjectomvendt undervisning
dc.subjectteknokulturell dannelse
dc.titleThe flipped classroom: Om teknokulturell dannelse og omvendt undervisning i fremtidens klasserom
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record