Show simple item record

dc.contributor.authorSanden, Heidi
dc.date.accessioned2013-10-30T11:33:46Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:00:06Z
dc.date.available2013-10-30T11:33:46Z
dc.date.available2017-04-19T13:00:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSanden, H. Brukermedvirkning i statlige barnevernsinstitusjoner. En studie av ungdoms opplevelse av medvirkning under opphold i statlige barnevernsinstitusjoner. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438644
dc.description.abstractBarn og unges posisjon i samfunnet har vært, og er i stadig endring; fra lydighetsbarn til forhandlingsbarn. Det moderne samfunn har skapt en ny oppdragerstil som fremmer barnets selvstendighet, individualitet og retten til å ytre seg fritt. De siste årene har brukermedvirkning også vært et sentralt tema innenfor forskning på barnevernfeltet. Med utgangspunkt i det statlige barnevernets omsorgsansvar og deres ivaretakelse av ungdoms utviklingsbehov, vil jeg vise hvordan ungdom opplever å ha innflytelse på beslutninger som berører dem og deres hverdagsliv. For å utvide den kunnskapsmessige referanseramme, samt utvikle en dypere forståelse av forhold som nevnt over, skal denne oppgaven besvare følgende problemstilling: • Hvordan opplever ungdom å medvirke under opphold i statlige barnevernsinstitusjoner? For ytterligere å spesifisere hvilke forhold som ønskes belyst, er det i tillegg utformet et forskningsspørsmål: o Hvordan forstår personalet i statlige barnevernsinstitusjoner innhold og mening i begrepet brukermedvirkning? For å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålet som er utledet av denne, vil mitt forskende blikk rette seg mot sammenhengen mellom personalets uttrykte forståelse av brukermedvirkning og ungdommens opplevelse av å medvirke i beslutningsprosesser som har betydning for deres hverdag i institusjonen. Ved å benytte meg av en kvalitativ tilnærming har jeg undersøkt hvordan informantene, det vil si ansatte og ungdom ved to statlige barnevernsinstitusjoner, reflekterer rundt brukermedvirkning som tema. Datamaterialet er innhentet ved hjelp av henholdsvis gruppeintervju med miljøterapeuter, og individuelle intervjuer med ungdom. Gjennom sine refleksjoner og uttalelser har miljøterapeuter og ungdom bidratt til utvidet forståelse av et begrep som ofte brukes som en honnørformulering og et ideal innenfor barnevernfaglig praksis. Et sentralt funn i analysen av miljøterapeutenes utsagn er at deres forståelse av begrepet brukermedvirkning kan knyttes til kategoriene mandat, rettigheter og synet på barn. Det vil si at disse kategoriene er med på å sette betingelser for hvordan miljøterapeutene snakker om brukermedvirkning og hvordan de knytter begrepet til oppgaver og fullmakter som iverksettes i praksis. Medvirkning blir med dette utgangspunktet noe mer enn bare å ivareta ungdommens rett til å si sin mening; det er i tillegg både en prosess over tid, et relasjonelt fenomen og en forpliktelse. Et sentralt funn i analysen av ungdommenes uttalelser er at opplevelsen av å medvirke kan deles inn i ulike typer; opplevelse av å bli bestemt over, opplevelse av å ikke bli hørt, opplevelse av å bli styrt og opplevelsen av å medvirke. Om ungdom har, eller ikke har mulighet for brukermedvirkning, avhenger i stor grad av profesjonelle voksne og hvilke påstander og sannhetsregimer som råder i den enkelte institusjon. Hvordan man definerer og forstår begrepene medbestemmelse og deltakelse har betydning for praksis.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectBrukermedvirkning
dc.subjectBarnevernsinstitusjoner
dc.titleBrukermedvirkning i statlige barnevernsinstitusjoner. En studie av ungdoms opplevelse av medvirkning under opphold i statlige barnevernsinstitusjoner
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record