Show simple item record

dc.contributor.authorSteinsholt, Veronica Aas
dc.date.accessioned2012-02-09T11:15:56Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:59:53Z
dc.date.available2012-02-09T11:15:56Z
dc.date.available2017-04-19T12:59:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438625
dc.description.abstractTilpasset opplæring er et begrep som kan defineres på ulike måter. Formålet med denne oppgaven har vært å få en forståelse av hva som skjer når intensjonen med tilpasset opplæring møter virkeligheten i skolen. Her har jeg vært opptatt å få frem hvordan lærere forstår tilpasset opplæring og hvordan de opplever å arbeide og legge til rette undervisningen, slik at alle elever kan vise mestring og forståelse av skolefagene. Intensjonen med tilpasset opplæring er bl.a. å forebygge sosial ulikhet og reelt inkludere en mangfoldig elevgruppe. Min interesse for tematikken er knyttet til å få et klarere bilde av et av de bærende prinsippene i skolen og hvordan prinsippet gjenspeiles i skolehverdagen. Problemstillinger og utvalg Den overordnede problemstillingen er: Hvordan kan prinsippet om tilpasset opplæring forstås og realiseres? Jeg vil belyse den overordnede problemstillingen med tre underproblemstillinger. - Hva innebærer tilpasset opplæring? - Hvordan forstår lærere tilpasset opplæring? - Hvordan forsøker lærere å realisere prinsippet om tilpasset opplæring i skolehverdagen? Metode Metoden jeg har brukt er en kvalitativ tilnærming. Jeg har intervjuet fem enkelt- personer som er yrkesaktive lærere og en gruppe bestående av fire lærere. Det er utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med enkeltspørsmål. Denne typen intervju kan best beskrives som en samtale mellom meg som forsker og informantene. På forhånd har jeg laget en intervjuguide, en plan, for hvilke spørsmål jeg ønsker å stille informantene. Spørsmålene fra intervjuguiden bidrar til at informantene kommer med sine opplevelser og erfaringer. Strukturen i spørsmålene skaper en rekkefølge som gir mening i forhold til problemstillingene mine. Funnene er presentert og drøftet under analysekategoriene: ”Den profesjonelle lærer”, ”Lærernes forståelse av tilpasset opplæring”, ”Lærernes arbeid med tilpasset opplæring”, ”Lærernes utfordringer med tilpasset opplæring” og ”Møte mellom intensjon og virkelighet”. Resultater De fleste av informantene ser på tilpasset opplæring som et begrep det er vanskelig å forstå og definere. De forteller at de gjør så godt de kan i hverdagen med å tilrettelegge og tilpasse undervisningen for elevene, og at de bruker mye tid på det. Ut ifra analysekategoriene ser jeg flere likhetstrekk mellom informantene. Informantene forteller om den profesjonelle lærer som en tydelig klasseleder, som ser elevene og legger undervisningen til rette for dem. De er opptatt av å få frem det beste i elevene, men nevner ikke tilpasset opplæring som begrep når de snakker om den profesjonelle lærer og om klasseledelse. Lærerne oppfatter tilpasset opplæring som et viktig prinsipp, men synes samtidig at arbeidet med tilpasset opplæring er vanskelig, fordi begrepet er vagt og fordi det ikke gir dem noen klare retningslinjer for praksis. Dette gjør at informantene står forholdsvis fritt til å tilpasse undervisningen, men på en annen side overlates det også til den enkelte å finne måter å realisere prinsippet på. Det opplever lærerne som krevende. Samtlige av informantene beskriver tilpasset opplæring som en viktig del av undervisningen. De forsøker å tilpasse undervisningen med å differensiere oppgaver, dele elevene i grupper fordi de er opptatt av at elevene lærer på forskjellige måter. De understreker også at tilpasset opplæring byr på store utfordringer i hverdagen. Informantene forteller om en hverdag som er variert og allsidig, men som også er preget av et stort tidspress, en følelse av å stadig henge etter. Informantenes arbeid med tilpasset opplæring blir lite anerkjent og frustrasjonen over å få lite tilbakemeldinger på jobben de gjør er stor blant informantene. Kort oppsummert er det slik at lærerne i min studie anerkjenner tilpasset opplæring som et viktig prinsipp, men de synes det er vanskelig å omsette til praksis. De erfaringene informantene forteller om kan tyde på at de opplever at det er et stort gap mellom intensjonen og virkeligheten i skolen når det gjelder tilpasset opplæring.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjecttilpasset opplæring
dc.subjectlærere
dc.subjectgrunnskolen
dc.titleNår intensjon møter virkelighet. Tilpasset opplæring i teori og praksis. En intervju-undersøkelse blant lærere i grunnskolen.
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record