Show simple item record

dc.contributor.authorVälimaa, Laura
dc.date.accessioned2010-10-18T11:01:33Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:59:48Z
dc.date.available2010-10-18T11:01:33Z
dc.date.available2017-04-19T12:59:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438618
dc.description.abstractDenne oppgaven bygger på en påstand om at leksehjelptiltaket kan betraktes som forebyggende tiltak. Ved litteratursøk innen emnet leksehjelp ble begrepet mestring inkludert i oppgaven, fordi det viste seg å være en sammenheng mellom begrepene mestring og forebygging ved betraktning av leksehjelptiltaket. Oppgaven forsøker å gi en bedre forståelse for hvordan leksehjelpen kan forstås som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge sett fra den frivillige leksehjelperens ståsted og virkelighet? For å undersøke dette ble det stilt to problemstillinger. Hovedproblemstilling som lyder slik: Hvordan den frivillige leksehjelperen oppfatter leksehjelpen som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge? Og underproblemstilling som lyder slik: Hvordan kan den frivillige leksehjelperen fremme mestringsevne hos flerkulturelle barn og unge i leksehjelptimene? Oppgaven baserer seg på fenomenologisk vitenskapssyn, for å finne en dypere forståelse om den frivillige leksehjelperens oppfatning om fenomenet leksehjelp. For å samle inn oppgavens empiriske datamateriale ble det brukt kvalitative intervjuer med en halvstrukturert intervjuguide. Det ble intervjuet åtte frivillige leksehjelpere (respondenter) i fire frivillige organisasjoner som tilbød leksehjelp for barn og unge etter skoletid. I tillegg ble det gjennomført fire samtaler med personer som var de ansvarlige for leksehjelpen (informanter). Dette for å få bakgrunnsinformasjon om leksehjelpgruppene. Respondentenes intervjuer ble analysert ved bruk av Grounded Theory. Sentrale begreper som fremsto fra datamaterialet er mestring, forebygging, frivillighet og beskyttelses faktorer. Deretter fortsatte arbeidet med respondentenes utsagn (dvs. delene), som ble knyttet til eksisterende teori (dvs. helheten) og omvendt. Vekslingen mellom helhetene og delene har utviklet forståelsen om fenomenet leksehjelp i en hermeneutisk spiral. Utvalget av respondenter og informanter er liten, og dermed kan ikke funnene generaliseres. Studiens funn viser at leksehjelptimene kan tilby en arena for flerkulturell barn og unge hvor det er mulig å påvirke deres atferd bl.a. ved å bruke beskyttelsesfaktorer. Beskyttelsesfaktorer kan påvirke både mestringsfremmende og forebyggende hos flerkulturelle barn og unge bl.a. ved å forebygge elevens taperidentitet, risikoutvikling og drop-out fra skolen. ii Studiens funn viser at leksehjelptimene kan tilby barn og unge kontakter med en voksenperson som kan være utviklingsfremmende og støttende. Leksehjelptimene kan tilby relasjoner til barn og unge med jevnaldrende i en sosial ramme og i et positivt miljø. I leksehjelptimene kan barn og unge dele sine interesser med andre deltagere i en gruppe. Barn og unge oppmuntres til å bruke sine egne evner på en effektiv måte, og til å tro på sine egne evner i leksehjelptimene. Leksehjelperen og miljøet i leksehjelptimene kan styrke elevens positiv selvoppfatning og identitet, og slik fremme dannelsen av deres positive selvbilde. For å fremme barn og unges mestringsevne i leksehjelptimene tilpasser leksehjelperen hjelpen til elevens behov og kunnskapsnivå. På denne måten kan eleven selv finne løsningen på oppgaven og slik få en bevisst mestringsopplevelse og erfaring av å kunne noe. For å skape mestringsopplevelser styrker den frivillige leksehjelperen elevens mestringsforventning. Med dette bidrar leksehjelperen til at eleven fortsetter med atferden for å gjennomføre oppgaven. Ved å styrke elevens resultatforventning oppmuntrer leksehjelperen eleven i sitt bidrag. Oppmuntring motiverer eleven til å satse sine egne evner effektivt i oppgaven for å oppnå ønsket resultat. Leksehjelpen og leksehjelperen kan slik styrke elevens selvbilde og bidrar til hans eller hennes selvstediggjøring samt påvirke at eleven blir bedre i fagene på skolen. Skoleleksene kan slik fungere som midler for å fremme elevens mestringsevne og for å påvirke elevens atferd mot positiv retning. Studiens funn tyder på at leksehjelpen kan både fungere og betraktes som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectLeksehjelp
dc.subjectMestring
dc.subjectForebygging
dc.subjectBarn og unge
dc.subjectFlerkulturell
dc.titleLeksehjelp betraktet som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record