• Biologiske forutsetninger for produksjon av laks- og sjøørret i Farris og Siljanelva opp til Lakssjø 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kvisberglien, Evie; Loland, Bjørn; Stoll, Signe (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Farris-Siljanelva vassdraget (492 km2, nord-sør fra Skrim-fjella til Larvik ca. 60 km, gjennomsnittsvannføring ca. 20 m3s-1 ved Kiste) hadde naturlig laks og sjøørret på en vel 40 km lang strekning i Farris-Siljanelva ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med pålegg om fysiske utbedringer i Vallaråi, Seljord i Telemark 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen (HiT skrift, Research report, 2011-12-15)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, innløp Seljordsvatn i Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep, bl.a. betydelig grad av effektkjøring. ...
  • Forslag til tiltak for å bedre elvehabitat i Mykleelva, Siljan i Telemark 

   Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
   Øvre deler av Siljanelva fra Myklevann til undervann Hogstad kraftverk (ca. 12 km), Siljan kommune, har et sterkt modifisert vannførings- og temperaturregime som følge av reguleringsinngrep. Elva er i lange perioder tørrlagt ...
  • Fører kraftutbygging til økt genetisk mangfold hos ørret? 

   Heggenes, Jan; Røed, Knut H. (HiT skrift, Research report, 2004)
   Genetisk struktur til populasjoner av ørret i Telemark (og Norge forøvrig) er lite kjent. Likevel er fiskeforvaltningen sitt mål å basere alle tiltak på 'stedegne bestander'. Denne strategien er i hovedsak grunnet på en ...
  • Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa 

   Wollebæk, Jens; Røed, Knut H.; Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2011-03-25)
   Fiskeforvaltningen ønsker å bevare stedegne bestander, ut fra en antagelse om lokal tilpassning av fisk til det enkelte miljøet den lever i. Hovedmålsetningen for foreliggende undersøkelse har derfor vært å kartlegge ...
  • Konsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark 

   Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
   Plan for fjellhaller for datalagring ved Dale og Mæl, Måna elv, Tinn i Telemark, innebærer at det må hentes og slippes ut ca 7 m3 s-1 kjølevann i dam Dale. Dette vannet vil ha ca. 6 °C høyere temperatur når det slippes ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
   Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...