• Oppretting av polygon 

   Istad, Roy M. (HiT skrift, Research report, 2002)
   Forfatteren ble høsten 2001 kontaktet av et mindre IT-firma her i Telemark med en forespørsel om matematisk assistanse på et problem som oppstod ved digitalisering fra flyfoto. Når man digitaliserer f.eks. en bygning ut ...
  • Oxygen transfer and transport resistance across silicone tubular membranes 

   Rathnasiri, Puhulwella Gamacharige; Ottøy, Magnar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Dissolved oxygen is used as an electron acceptor in aerobic organic waste digestion in biological processes. To enhance production of intermediate metabolic products such as acetate in anaerobic conversion, small amounts ...
  • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

   Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
   Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...
  • På sporet av adopsjon 

   Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
   Denne undersøkelsen handler om adopsjon som barnevernstiltak. Undersøkelsen baserer seg på studie av tekster i barnevernsmapper. Sakene som ble lest var behandlet i barneverstjenesten i perioden 1985 til 2009. Sakene hadde ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
   Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2005)
   Sommaren 2004 blei det utført ei spørjeundersøking i Setesdal blant 531 norske og utanlandske turistar. Resultata som blir presenterte i denne rapporten, viser at det er flest nordmenn og tyskarar, og noko færre nederlendarar ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
   Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...
  • "Skal vi dele en historie?" : personlige erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen : prosjektrapport 

   Hvalvik, Sigrun (HiT skrift, Research report, 2009-06-22)
   Nasjonalt så vel som internasjonalt står helsevesenet overfor store utfordringer knyttet til økningen av antall eldre. En av hovedutfordringene angår rekrutteringen av profesjonelle yrkesutøvere til eldreomsorgen ...
  • Teachers' understanding of culture and transference of culture : two investigations in the Norwegian region, Telemark, with special reference to cultural heritage 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2003)
   The two investigations concerning teachers’ understanding of culture deal with teachers’ concepts of culture and their experiences of transferring culture. The results indicate that there seems to exist a relationship ...
  • Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

   Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
   Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...
  • Tempo og paradoks i mentalhistoriske endringar. Undset - Elias- Foucault 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Ein av dei mest kjente debattane i det som kan kallast moderne norsk mentalitetshistorie, er debatten mellom professor i historie Edvard Bull på den eine sida og Sigrid Undset og hennes meiningsfelle, professor i ...
  • Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til Grenlandsfjordene 2008 

   Lydersen, Espen; Trasti, Anne; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
   Hovedhensikten med denne rapporten har vært å oppdatere tilførselsberegningene av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene. Hovedfokus har vært på utslipp i 2008, og er derfor en oppdatering av ...
  • Vegetasjonskartlegging med satellittdata. Optimalisering av analysemetodikk 

   Kastdalen, Leif; Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2013-01-18)
   ENGLISH SUMMARY: This study highlights the benefits of carrying out an optimization of the analytical process in land cover mapping from satellite data. The report describes the optimization of the different steps in a ...
  • Wayne A. Grudems profetiforståelse : en presentasjon og drøfting av Wayne A. Grudems syn på forholdet mellom apostler og profeter i Det nye testamente 

   Vassli, Idar (HiT skrift, Research report, 2002)
   I forskningen om profetiens vesen og funksjon i NT har flere forfattere pekt på kontrasten mellom det bildet vi får av de gammeltestamentlige og de nytestamentlige profeters autoritet og funksjon.4 I NT ser det ut til å ...