• Educational policies, reforms and the role of teachers unions in Mauritius 

   Hollup, Oddvar (HiT skrift, Research report, 2004)
   This study has basically two major concerns; - describe and assess the role of the Teachers Unions, in particular the Government Teachers Union (GTU), regarding their conditions of service and their impact on educational ...
  • Escherichia coli, bakterien som alle har, men noen blir syke av : en oversikt 

   Rosef, Olav; Djupvik, Jon d.y.; Bratsvedal, Marte; Vold, Helle; Yri, Mona (HiT skrift, Research report, 2003)
   Escherichia coli opptrer i mange varianter fra de harmløse tarmbakteriene til de svært patogene som forårsaker sykdom og død hos menneske. En har den senere tid kartlagt reservoaret til de sykdomsfremkallende variantene, ...
  • Estetisk erfaring : en fenomenologisk tilnærming i Roman Ingardens perspektiv 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2003)
   I denne artikkelen utdypes en fenomenologisk forståelse av kunst og det estetiske, med vekt på Roman Ingardens teorier.
  • "Et sted hvor hun kan finne seg til rette og bo.." : om ugifte mødre og fødehjem i Telemark i perioden 1916-1965 

   Hvalvik, Sigrun; Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2006)
   Ugifte mødre utgjorde en relativt ensartet gruppe i perioden 1916-1965, også i Telemark.. De aller fleste arbeidet i tjenesteytende arbeid uten krav til utdannelse. Fedrene til barna som ble født utenfor ekteskap tilhørte ...
  • Etikette i golf 

   Kleppen, Halvor (HiT skrift, Research report, 2006)
   Golfspillet har til forskjell fra mange andre ballspill, regler for hvordan spillerne og publikum skal oppføre seg. Folk som kommer inn i golfsporten første gang vil lett se en sammenheng mellom disse reglene og en snobbete ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med pålegg om fysiske utbedringer i Vallaråi, Seljord i Telemark 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen (HiT skrift, Research report, 2011-12-15)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, innløp Seljordsvatn i Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep, bl.a. betydelig grad av effektkjøring. ...
  • Fonologisk bevissthet og lesing 

   Hekneby, Greta (HiT skrift, Research report, 2004)
   Rapporten gjengir en undersøkelse og et utviklingsarbeid som ble gjort årene 1994 til 1996, og 1997 til 1999. 296 elever i alder seks til åtte år i Notodden kommune deltok i prosjektet. Hensikten med prosjektet var å finne ...
  • Forekomsten av E.coli O157 ("Hamburgerbakterien") hos storfe i Telemark og i kjøttdeig fra Trøndelag : undersøkt med automatisk immunomagnetisk separasjon ELISA teknikk (AIMS-ELISA) 

   Rosef, Olav; Djupvik, Jon d.y.; Bratsvedal, Marte; Yri, Mona (HiT skrift, Research report, 2003)
   AIMS-ELISA (Automated Immunomagnetic Separation-Enzyme Linked Immunosorbent Assay) (Dynals BeadRetriver) ble anvendt for å isolere Escherichia coli O157 i storfe fra østre del av Telemark og i kjøttdeigsprøver fra ...
  • Forskning gjennom skapende arbeid? Et fenomenologisk-hermeneutisk utgangspunkt for en drøfting av kunstfaglig FoU-arbeid 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2005)
   The theme to be discussed is whether it is possible to use artistic works as part of a scientific approach. This is a rather important question because the master study in Art and Craft is based upon the assumption that ...
  • Forslag til tiltak for å bedre elvehabitat i Mykleelva, Siljan i Telemark 

   Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
   Øvre deler av Siljanelva fra Myklevann til undervann Hogstad kraftverk (ca. 12 km), Siljan kommune, har et sterkt modifisert vannførings- og temperaturregime som følge av reguleringsinngrep. Elva er i lange perioder tørrlagt ...
  • Fotomotivundersøkelsen i Vrådal og Tinn 2008 

   Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2010-01-29)
   Høgskolen i Telemark fikk våren/forsommeren 2008 i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Vrådal og Tinn/Rjukan. Oppdraget var tilsvarende det høgskolen ...
  • Fotomotivundersøkelsen på Geilo, Hovden og i Rauland 2007 

   Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2008-08-22)
   I mai 2007 fikk Høgskolen i Telemark i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Geilo, Hovden og Rauland. Arbeidet skulle være et innspill til delprosjektet ...
  • Fra forming til kunst og håndverk : fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997 

   Kjosavik, Steinar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Mønsterplanen fra 1971/74 hadde fjernet oppdelingen av formingsfaget etter materialer og erstattet disse med ni arbeidsområder. Debatten om hvor hensiktsmessig denne inndelingen var, både i grunnskolen og i lærerutdanning, ...
  • Fører kraftutbygging til økt genetisk mangfold hos ørret? 

   Heggenes, Jan; Røed, Knut H. (HiT skrift, Research report, 2004)
   Genetisk struktur til populasjoner av ørret i Telemark (og Norge forøvrig) er lite kjent. Likevel er fiskeforvaltningen sitt mål å basere alle tiltak på 'stedegne bestander'. Denne strategien er i hovedsak grunnet på en ...
  • Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa 

   Wollebæk, Jens; Røed, Knut H.; Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2011-03-25)
   Fiskeforvaltningen ønsker å bevare stedegne bestander, ut fra en antagelse om lokal tilpassning av fisk til det enkelte miljøet den lever i. Hovedmålsetningen for foreliggende undersøkelse har derfor vært å kartlegge ...
  • «Golfens helseregnskap». Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter 

   Tangen, Jan Ove (HiT skrift, Research report, 2012-09-17)
   Myndighetene er bekymret for befolkningens lave fysiske aktivitetsnivå. De anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive minst 30 minutter fem dager i uken, dvs. 3,5 time fysisk aktivitet i uken. Barn og unge bør være fysisk ...
  • Hjertet i hjernen : det biologiske grunnlaget for kjenslene 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av ...
  • Hjorten (Cervus elaphus atlanticus) i Telemark 

   Rosef, Olav; Sageie, Jostein; Nordtug, Berit; Røed, Knut H. (HiT skrift, Research report, 2001)
   Hjorten øker i utbredelse og antall i Telemark og har blitt et viktig jaktobjekt. På en fôringsplass i Nome kommune var det sist vinter (2000/2001) en ansamling av over 100 hjorter. Bevegelsene til hjorten i Telemark er ...
  • Hovedfagsoppgaver i forming Notodden 1976-1999 : faglig innhold sett i lys av det å forme 

   Melbye, Ella (HiT skrift, Research report, 2003)
   Denne rapporten inneholder en studie av faglig innhold i 180 hovedfagsoppgaver i forming som er gjennomført ved Telemark Lærerhøgskole/Høgskolen i Telemark i tidsrommet 1976 ? 1999. Analysen er utført ut fra perspektivet ...
  • Hovedfagsstudium i forming 25 år 

   Melbye, Ella (HiT skrift, Research report, 2002)
   Hovedfagsstudiet i forming ble opprettet 1976. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning markerte at studiet var 25 år i forbindelse med Forskningsdagene den 27.9.2001. Arrangementet bestod av utstillinger, ...