• Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Arena fritidsbåt : foresight 

   Kobro, Lars Ueland (Rapport 267, Research report, 2010-03-01)
   Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small ...
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

   Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
   Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...
  • Evaluering av kommunale og regionale næringsfond. Et kunnskapsgrunnlag 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2011-08-18)
   Notatet baserer seg på litteraturstudier og gjør rede for det som forfatterne mener er det mest relevante kunnskapsgrunnlaget for en evaluering av lokale næringsfond. Telemarksforskings egen modell og forståelse, slik dette ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Forslag til ny programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 2 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-21)
   I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et ...
  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Jakten på framtidens næringsliv. Prosessnotat 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-05-02)
  • Kragerøkystens framtid : rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Haukeland, Per Ingvar (Rapport 268, Research report, 2010-04-19)
   Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet. Kragerøs kommune forvalter et ...
  • Kultur og næring 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 35/2009, Working paper, 2009-09-04)
   Notatet er en begrepsmessig gjennomgang av kultur- næringsfeltet. Det gis en oversikt over hovedlinjene i den offentlige interessen for fagfeltet de seineste 20 årene og det vises hvordan tyngdepunktet har skiftet fra ...
  • Mølla - minner & muligheter : rapport fra to framtidsverksteder 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 29/2009, Working paper, 2009-06-12)
   Verdiskapningsprogrammet for Hammerdalen er ett av 11 pilotprosjektet under Riksantikvarens Verdiskapningsprogram for kulturminner. Formålet med Hammerdalsprosjektet er å bidra til at områdets unike kulturarv blir tatt ...
  • Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen. En evaluering 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-12-07)
   Rapporten er en vurdering av omdømmeprosjektets mål og virkemidler, sett i lys av de utfordringene som Gjøvikregionen samlet sett, og hver av de berørte kommunene hver for seg, står overfor. Analysen viser at det finnes ...
  • På spor etter programteori om attraktivitet. Milepelsnotat 1 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013)
   Dette er det første milepelsnotatet i prosjektet, der det er gjort studier av sentrale politiske dokument som stortingsmeldinger og prosjektutlysninger, fylkeskommunale strategidokument og tallrike prosjektsøknader og ...
  • Programteori for attraktivitet. Sammendragsrapport 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-03-08)
   Programteorien for attraktivitet definerer tre ulike attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Attraktivitet er knyttet til unike egenskaper ved et sted, og skilt ut fra strukturelle ...
  • Reiselivets framtid i Buskerud : scenarier 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 26/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Notatet presenterer noen hovedbegrunnelser for utvikling av scenarier som metode. Fire scenarier er utviklet på bakgrunn av et sett drivkrefter og etterspørselstrender. ...
  • Reisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-06-14)
   Offentlig planlegging i Skandinavia foregår i et samspill mellom to tradisjoner som vi for enkelthets skyld kan kalle ekspertplanlegging og kommunikativ tradisjon. Det første kapittelet i denne rapporten gjør rede for ...
  • Reisen til Rogalands framtid. Regional analyse. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2015-02-11)
   Rogaland er et av fylkene med høyest befolkningsvekt i landet, sammen med Oslo og Akershus. Den høye befolkningsveksten skyldes at innvandringen fra utlandet er høyere enn i resten av landet, og et høyt fødselsoverskudd. ...
  • Stedsinnovasjon. Nytte eller smykke? - Et begrep på leting etter innhold 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 10/2011, Working paper, 2011-06-24)
   Notatet er en populærvitenskapelig gjennomgang av innovasjonsbegrepet sett i sammenheng med stedsutvikling. Notatet drøfter om tiltak på stedsnivå kan oppfylle betingelsene for å kunne kalle noen stedsutviklingstiltak for ...
  • Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Hatling, Morten (Research report, 2012-04-30)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting. Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold ??og til ...