Now showing items 21-40 of 107

  • Skolekonserter i videregående skole : kartlegging og erfaringer 

   Hylland, Ole Marius (TF-notat 23/2010, Working paper, 2010)
  • Skuespillere og seksuell trakassering : resultater av en surveyundersøkelse fra 2010 

   Kleppe, Bård (TF-notat 20/2010, Working paper, 2010-08-25)
   Denne undersøkelsen er sendt ut til 945 medlemmer i Norsk skuespillerforbund. 57 % besvarte undersøkelsen. 5,4 % av respondentene rapporter at de har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene, mens 45 % ...
  • Når hornet er lagt på hylla : fråfall av tenåringar frå musikkorps 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Berge, Ola K. (Rapport 275, Research report, 2010-09-01)
   Telemarksforsking har på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund sett nærare på fråfallet frå musikkorpsa i Noreg. Medan rekrutteringa er jamt god, opplever ein i aukande grad at musikantane fell frå etter kvart som dei blir ...
  • Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov 

   Hylland, Ole Marius; Mangset, Per (Research report, 2011)
   Teater som fag, kall og yrke er en utredning som tar for seg det norske utdanningstilbudet innenfor scenekunst. Den omfatter både skuespillerutdanning og andre scenekunstfaglige utdanninger, som f.eks. scenografi, regi og ...
  • Nytt nordisk kultursamarbeid : evaluering av reformen av nordisk kultursamarbeid 2007-2009 

   Berge, Ola K.; Mangset, Per (Rapport 285, Research report, 2011)
   Formålet med evalueringen har vært å undersøke effekter og konsekvenser av de endrede strukturer for det nordiske kultursamarbeidet som ble besluttet i 2005 og iverksatt fra 2007. Den belyser i hvilken grad reformens mål ...
  • Deling av musikk og pengar 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn (TF-notat 1/2011, Working paper, 2011-01-31)
   Dette notatet går gjennom forsking, analysar, statistikk og ein del synsing rundt utviklinga i konsertmarknaden. Det ser også på nokre tendensar i platesalet som kan kasta lys over konsertmarknaden. Ulike oppfatningar er ...
  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-09-30)
   Resultatene av denne undersøkelsen viser at én av fem kunststudenter fra 2005 i dag er kunstnere på heltid. Vi ser også at 56 % enten har kunstnerisk virksomhet eller kunstnerisk relatert virksomhet som sin hovedgeskjeft. ...
  • Norsk kulturindeks 2011 

   Kleppe, Bård (TF-notat 13/2011, Working paper, 2011-09-30)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Ål kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet i ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Bø kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale ...
  • Det lille i det store. Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum 

   Kleppe, Bård; Hylland, Ole Marius (Research report, 2011-11-15)
   Denne rapporten presenterer resultater av en gjennomgang og evaluering av organiseringen ved Telemark Museum. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Telemark Museum og tar utgangspunkt i den organiseringen av museet som ble ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Skaper kultur attraktive steder? 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-01-01)
   Med bakgrunn i at Norsk kulturindeks 2011 nå gir et kvantitativt mål på kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, utforsker notatet om vi kan finne noen sammenhenger mellom kulturnivået og hvor attraktive kommuner ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-03)
   Tinn kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor relativt få kunstnere i Tinn. Av organiserte kunstnere bosatt i kommunen finner vi først og fremst ...
  • Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse 

   Mangset, Per (Working paper, 2012-01-09)
   Demokratisering av kulturen har vært et kulturpolitisk hovedmål i etterkrigstida. Men systematiske erfaringer viser at det er vanskelig å lykkes. Demokratisering av kulturen har vært et hovedmål for moderne kulturpolitikk ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Av de store kommunene i Norge med over 50.000 innbyggere, rangerer Sarpsborg nederst med en 243. plass. Kommunen scorer generelt lavt på de fleste indikatorene med unntak av kino, hvor de scorer over middels blant kommunene. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Kristiansand kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Fjaler kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor mange kunstnere i Fjaler, særlig innenfor billedkunst. Fire av disse kunstnerne mottok stipend fra ...