• Bidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 16/2008, Working paper, 2008)
   Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • ”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (TF-notat 4/2006, Working paper, 2006-10-17)
   En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 229, Report, 2006)
   Det er igangsatt 13 forsøk med interkommunale barnevernsamarbeid i Norge. Denne evalueringen omfatter seks utvalgte samarbeid: * Forsøk med overføring av vedtaksrett til Sunnhordaland interkommunale barneverntjeneste. ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 29/2006, Working paper, 2006)
   Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark omfatter kommunene Seljord, Nissedal, Tokke, Vinje, Fyresdal og Kviteseid. Samarbeidet er organisert som et forsøk som startet 01.04.04 og skal vare fram til 01.04.08. Kommunene har ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 17/2008, Working paper, 2008)
   Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne ...
  • Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 258, Report, 2009)
   Formålet med utredningen har vært å skaffe tilveie kunnskap om effektene av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge: Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund ...
  • Hvordan gjennomføre en kommunesammeslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-08-26)
   Høsten 2014 settes det i gang regionale prosesser med sikte på å få på plass en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner er invitert til å starte arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. ...
  • Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
   Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...
  • Interkommunalt barnevern : aktuelle samarbeidsmodeller for Hof, Re og Holmestrand 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 250, Report, 2009-05-25)
   Utredningen fokuserer på status og utfordringer i barneverntjenesten i Hof, Re og Holmestrand i dag, og vurderer modeller som kan være aktuelle for et interkommunalt samarbeid om barnevern.
  • Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen : en mulighetsstudie 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 272, Research report, 2010)
   Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : figurer og tabeller 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 13/2008, Working paper, 2008)
   Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking- Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 30/2009, Working paper, 2009-09-02)
   Notatet sammenstiller statistikk over kommunale selskaper basert på data levert fra Brønnøysundregistrene. Kortfattede kommentarer og vurderinger er knyttet til resultatene.
  • Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. Gjennomgang av noen eksempler 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-03-22)
   Byregionene opplever sterk befolkningsvekst, og favner gjerne et stort omland med stor inn- og utpendling på tvers av kommunegrensene. Innenfor funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner kan det således være utfordrende å ...
  • Kommunesammenslåing og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-06-10)
   Dette notatet er et bidrag til et forskerseminar på Gardemoen 16. juni 2014 i regi av Distriktssenteret. Bakgrunnen for seminaret er at kunnskapsgrunnlaget for å si noe om den eventuelle betydningen av «identitet» i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-03-10)