• Deling av Tysfjord kommune. Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2014-10-15)
   Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO. Vega kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Støren, Helge; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2012-10-19)
   Rapporten er en evaluering av skole, barnehage og SFO i Vega kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomisk rapportering og organisering.
  • Endringer i rammetilskudd ved kommunesammenslåinger i deler av Oppland 

   Lunder, Trond Erik; Sanda, Karl Gunnar (TF-notat 2/2005, Working paper, 2005-01-28)
   Notatet tar for seg rammetilskuddsberegninger for de kommunesammenslåingsalternativene i Oppland fylke som ikke er dekket gjennom andre rapporter (Valdres er dekket i rapporten ”Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten” ...
  • Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (TF-notat 22/2010, Working paper, 2010)
  • Er øremerking treffsikkert? Om hvordan kommunene påvirkes av øremerkede tilskudd og andre former for statlig styring 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2011)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og studerer hvordan statlig styring gjennom øremerkede tilskudd og juridiske virkemidler har påvirket kommunenes valgmuligheter og tilpasninger på 2000-tallet. Prosjektet har ...
  • ”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (TF-notat 4/2006, Working paper, 2006-10-17)
   En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som ...
  • Evaluering av Felles landbrukskontor Vågå og Sel 

   Rønning, Egil (Arbeidsrapport 28/2007, Working paper, 2007)
   Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå er gjennomført som en kartlegging av hvordan gardbrukerne opplever sammenslåinga. Det er også kartlagt interne og eksterne effekter, nye rutiner, arbeidsmiljø/fagmiljø og ev. ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 229, Report, 2006)
   Det er igangsatt 13 forsøk med interkommunale barnevernsamarbeid i Norge. Denne evalueringen omfatter seks utvalgte samarbeid: * Forsøk med overføring av vedtaksrett til Sunnhordaland interkommunale barneverntjeneste. ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 29/2006, Working paper, 2006)
   Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark omfatter kommunene Seljord, Nissedal, Tokke, Vinje, Fyresdal og Kviteseid. Samarbeidet er organisert som et forsøk som startet 01.04.04 og skal vare fram til 01.04.08. Kommunene har ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 17/2008, Working paper, 2008)
   Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne ...
  • Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling : heriblant bruken av kraftfondet og etablering av Sirdalsvekst 

   Lie, Kjetil; Stakkeland, Jon Ivar (TF-notat 2/2007, Working paper, 2007-03-01)
   Det virker å ha vært et svært fornuftig grep å organisere den delen av kraftfondsmidlene som er ment å gå til bedriftsrettede tilskudd og lån, vekk fra det ordinære kommunale saksapparatet. På oss synes det opplagt at ...
  • Finansiering av ikke-kommunale barnehager. Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut; Aastvedt, Ailin (Research report, 2014-02-05)
   Rapporten tar for seg tre separate tema innenfor den samlede modellen for tilskuddsutmåling til ikke-kommunale barnehager: Pensjonskostnader, kapitalkostnader og finansieringen av åpne barnehager. Hvert temaområde analyseres ...
  • Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv 

   Berge, Ola K.; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-02-28)
   I dette notatet redegjør vi for en undersøkelse blant ut- og innflyttere fra Tinn i 2011. Undersøkelsen er bestilt av Tinn kommune og har som mål å skaffe kunnskap om hvorfor folk flytter fra og til Tinn, hva som kunne ha ...
  • Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 

   Krumsvik, Erlend; Lie, Kjetil (Rapport 17/2011, Working paper, 2011)
   Møreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommuner. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta ...