Now showing items 94-113 of 134

  • Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 

   Lie, Kjetil; Sunde, Øyvind; Thorstensen, Audun (Research report, 2011)
   Telemarksforsking - i samarbeid med BDO, har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer. Formålet med kartleggingen/undersøkelsen var å få ...
  • Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 19/2009, Working paper, 2009-04-24)
   Som et ledd i arbeidet med å få bedre oversikt over status i arbeidet med utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger, har KS Eierforum i 2008 og 2009 gjennomført et liten spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle ...
  • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)
  • Utgifter i barnehager : forprosjekt til ny forskrift om likverdig behandling av private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 265, Report, 2010)
   Rapporten presenterer beregning av tre komponenter som er tenkt å inngå i ny modell for offentlig finansiering av private barnehager. De tre komponentene er: Et påslag for administrasjonskostnader, et kapitaltilskudd og ...
  • Utgifter i barnehager : nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 274, Research report, 2010)
   Denne rapporten danner grunnlag for nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager. Vår anbefalte beregning gir et tilskudd til ordinære barne-hager på kroner 180 518 pr. plass for små barn og kroner 92 ...
  • Utgiftsbehov kommunale veger : regnskapsstudie 

   Bowitz, Einar; Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-14)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker å få nærmere avklart om det teknisk lar seg gjøre å etablere gode kriterier for å fange opp variasjon i utgiftsbehovet til kommunale veger. ECON, i samarbeid med Telemarksf ...
  • Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevern 

   Løyland, Knut; Borge, Lars-Erik; Lunder, Trond Erik (Research report, 2013-11-26)
   I denne rapporten som er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analyserer vi kriterier for delkostnadsnøkkelen for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Vi analyserer også andre mulige forklaringsfaktorer ...
  • Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Vareide, Knut (Research report, 2014-05-18)
   Bakgrunnen for denne utgreiinga er at Vinje kommune ynskjer å sjå nærare på aktuelle kommunestrukturalternativ. Dette har samanheng med at den nye regjeringa ynskjer å gjennomføre ei kommunereform. Eit viktig føremål med ...
  • Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Storm, Hanna Nyborg (Rapport 282, Research report, 2011)
   Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.
  • Utredning av barnehagestruktur Tjøme kommune 

   Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2010, Working paper, 2010-06-07)
   Rapporten ser nærmere på de kommunaløkonomiske konsekvensene ved tre ulike strukturalternativer for kommunale barnehager. Vi finner at en utvidelse av avdeling Pytteberget vil være det økonomisk gunstigste alternativet for ...
  • Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er: Horten + Re + Holmestrand + Hof, Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme, Horten + Tønsberg. I ...
  • Utredning av kommunestruktur i Numedal. Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2014-12-10)
   Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal fattet i mai 2014 vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing av de tre kommunene. Kommunestrukturspørsmålet har i Numedal ...
  • Utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Nygaard, Marit Owren; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-09-12)
   Denne utredningen drøfter framtidig kommunestruktur i Ofoten. Rapporten anbefaler at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. ...
  • Den vanskelige dialogen : om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004 

   Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 224, Report, 2005)
   Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammen­slutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at alle de fire ordførerne anbefalte ...
  • Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere beskatningsrett 

   Håkonsen, Lars (TF-notat 16/2005, Working paper, 2005-10)
   KS nedsatte i 2004 et utvalg med tanke på å utarbeide en Kommunal offentlig utredning (KOU) omkring temaet friere lokal inntektsfastsettelse i norske kommuner. Utvalgets arbeid munnet ut i KOU 2005:1, og ble lagt fram ...
  • Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 

   Lunder, Trond Erik; Sanda, Karl Gunnar (TF-notat 3/2005, Working paper, 2005-02-08)
   I notatet er det foretatt ulike beregninger som beskriver de økonomiske konsekvensene av en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad til en kommune. Beregningene viser at de fleste av de økonomiske indikatorene slår positivt ...
  • Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal : "Midt-Gudbrandsdal kommune" 

   Thorstensen, Audun (TF-notat 10/2010, Working paper, 2010-04-06)
   I dette notatet har vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommu-nesammenslåing mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.
  • Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark : "Norsjø kommune" 

   Thorstensen, Audun (TF-notat 6/2010, Working paper, 2010-03-11)
   I dette notatet har vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Nome, Bø og Sauherad. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.
  • Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen : "Moss og omland kommune" 

   Thorstensen, Audun (TF-notat 9/2010, Working paper, 2010-04-06)
   På oppdrag fra Moss Industriforening vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Moss, Råde, Rygge, Våler, Hobøl og Vestby kommuner, her kalt ”Moss og omland kommune”. Vi har også sett på hva ...
  • Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid : ”Ulstein-Hareid kommune” 

   Thorstensen, Audun (TF-notat 12/2010, Working paper, 2010-04-13)
   I dette notatet har vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommu-nesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.