Now showing items 84-103 of 134

  • Samarbeid med god glid! : forslag til styringsprinsipper og praktiske budsjetteringsrutiner for kommuner og interkommunale samarbeidstiltak i Midt-Telemark 

   Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (Arbeidsrapport 19/2003, Working paper, 2003)
   Denne rapporten bringer diskusjonen om interkommunalt samarbeid fra det mer ”festtalepregede” intensjonsstadiet ned til hverdagslige temaer som budsjettrutiner, styringsmodeller og modeller for utgiftsfordeling. Rapporten ...
  • Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing 

   Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-02-18)
   Dette notatet oppsummerer funn fra gjennomgang og kvalitetssikring av Volda kommunes beregning av selvkost på områdene vann, avløp og feiing. Vi har ikke funnet vesentlige feil i Volda kommunes avgiftsberegning. På ...
  • Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold 

   Hjelseth, Anja (Working paper, 2014-04-10)
   Som en av Teater Ibsens eiere, har Vestfold fylkeskommune bedt om at teateret etablerer et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold. Dette notatet vurderer kostnader knyttet til en slik etablering.
  • Skolestruktur i Stange kommune 

   Lie, Kjetil; Støren, Helge; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-06-26)
   Rapporten er en utredning av skolestruktur i Stange kommune. Vi har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå ...
  • Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver : prinsipper og vurderinger av egnede virkemidler 

   Håkonsen, Lars (TF-notat 25/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Dette notatet studerer hvordan natur- og miljørelaterte kommunale oppgaver kan finansieres og styres. Vi ser dels på finansiering gjennom inntektssystemet og dels på finansiering utenfor inntektssystemet, dvs. øremerkede ...
  • Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen : med særleg vekt på Grenland 

   Kili, Terje; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 242, Report, 2008-11-24)
   Rapporten behandler tre forhold innenfor bygge- og anleggsbransjen som forskningsmessig kan sees uavhengig av hverandre, omfanget av svart arbeid, brudd på HMS-reglementet og såkalte svarte konkurser. Svarte konkurser er ...
  • Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 

   Aastvedt, Ailin (Working paper, 2012-08-24)
   Et sentralt spørsmål ved beregning av tilskudd til private er hvilke metoder som legges til grunn for telling av antall barn i barnehage. For å sikre full likebehandling bør barn i private og kommunale barnehager telles ...
  • Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser 

   Lunder, Trond Erik (TF-notat 15/2011, Working paper, 2011)
   I notatet utredes og presenteres forslag til nasjonale satser for tilskudd til ikkekommunale barnehager i 2012. Satsene er beregnet på bakgrunn av retningslinjene i forskrift om likeverdig behandling ved utmåling av tilskudd ...
  • Tiltaksprofil og økonomi : barnevernstjenesten i Kragerø 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 278, Research report, 2011)
   Rapporten konkluderer med at selv om Kragerø har høye utgifter til barnevern, trenger tjenesten tilførsel av ressurser. Når det gjelder tiltaksprofil og prioritering av ressurser, kan det på lenger sikt være gevinster å ...
  • Tiltaksprofil og økonomi for barnevernstjenesten i Brønnøy 

   Aastvedt, Ailin (Rapport 287, Research report, 2011)
   Rapporten konkluderer med at barnevernstjenesten i større grad må prioritere ledelse av tjenesten og systemrettet arbeid. For å kunne gjennomføre snuoperasjoner og få til en bedre og mer effektiv barnevernstjeneste, er det ...
  • Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 

   Lie, Kjetil; Sunde, Øyvind; Thorstensen, Audun (Research report, 2011)
   Telemarksforsking - i samarbeid med BDO, har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer. Formålet med kartleggingen/undersøkelsen var å få ...
  • Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 19/2009, Working paper, 2009-04-24)
   Som et ledd i arbeidet med å få bedre oversikt over status i arbeidet med utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger, har KS Eierforum i 2008 og 2009 gjennomført et liten spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle ...
  • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)
  • Utgifter i barnehager : forprosjekt til ny forskrift om likverdig behandling av private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 265, Report, 2010)
   Rapporten presenterer beregning av tre komponenter som er tenkt å inngå i ny modell for offentlig finansiering av private barnehager. De tre komponentene er: Et påslag for administrasjonskostnader, et kapitaltilskudd og ...
  • Utgifter i barnehager : nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 274, Research report, 2010)
   Denne rapporten danner grunnlag for nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager. Vår anbefalte beregning gir et tilskudd til ordinære barne-hager på kroner 180 518 pr. plass for små barn og kroner 92 ...
  • Utgiftsbehov kommunale veger : regnskapsstudie 

   Bowitz, Einar; Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-14)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker å få nærmere avklart om det teknisk lar seg gjøre å etablere gode kriterier for å fange opp variasjon i utgiftsbehovet til kommunale veger. ECON, i samarbeid med Telemarksf ...
  • Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevern 

   Løyland, Knut; Borge, Lars-Erik; Lunder, Trond Erik (Research report, 2013-11-26)
   I denne rapporten som er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analyserer vi kriterier for delkostnadsnøkkelen for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Vi analyserer også andre mulige forklaringsfaktorer ...
  • Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Vareide, Knut (Research report, 2014-05-18)
   Bakgrunnen for denne utgreiinga er at Vinje kommune ynskjer å sjå nærare på aktuelle kommunestrukturalternativ. Dette har samanheng med at den nye regjeringa ynskjer å gjennomføre ei kommunereform. Eit viktig føremål med ...
  • Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Storm, Hanna Nyborg (Rapport 282, Research report, 2011)
   Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.
  • Utredning av barnehagestruktur Tjøme kommune 

   Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2010, Working paper, 2010-06-07)
   Rapporten ser nærmere på de kommunaløkonomiske konsekvensene ved tre ulike strukturalternativer for kommunale barnehager. Vi finner at en utvidelse av avdeling Pytteberget vil være det økonomisk gunstigste alternativet for ...