• Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
   Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...
  • Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut (Rapport 269, Report, 2010)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram og ser på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Vi har lett etter og funnet fram til ...
  • Inntekter og utgifter i hyttekommuner 

   Borge, Lars-Erik; Ellingsen, Winfried; Hjelseth, Anja; Leikvoll, Gunn Kristin; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2015-01-12)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner. Formålet ...
  • Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV : situasjonsrapport fra Flesberg og Rollag 2008 

   Flermoen, Solveig (Arbeidsrapport 39/2008, Working paper, 2008)
   Rapporten har en todelt målsetting: For det første å dokumentere situasjonen på noen vesentlige områder innenfor interkommunal sosial- og barneverntjeneste i Flesberg og Rollag ved overgang til et felles NAV-kontor for ...
  • Interkommunalt barnevern : aktuelle samarbeidsmodeller for Hof, Re og Holmestrand 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 250, Report, 2009-05-25)
   Utredningen fokuserer på status og utfordringer i barneverntjenesten i Hof, Re og Holmestrand i dag, og vurderer modeller som kan være aktuelle for et interkommunalt samarbeid om barnevern.
  • Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-12-20)
   Rapporten ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 2013 i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten ...
  • Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen : en mulighetsstudie 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 272, Research report, 2010)
   Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, ...
  • Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-08-24)
   Rapporten ser på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnvernstjenestene i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Samlet sett er vår oppfatning at ett felles interkommunalt barnevern vil være den beste ...
  • Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi. Evaluering av 12k trainee i Vestfold 

   Berge, Ola K.; Hvitsand, Christine (Research report, 2013-02-19)
   Kommunene i 12 K-samarbeidet i Vestfold, opplever det som en utfordring å rekruttere de gode fagfolkene til kommunale stillinger. Utdannede ingeniører velger i større grad stillinger i det private næringsliv på grunn av ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : figurer og tabeller 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 13/2008, Working paper, 2008)
   Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking- Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 30/2009, Working paper, 2009-09-02)
   Notatet sammenstiller statistikk over kommunale selskaper basert på data levert fra Brønnøysundregistrene. Kortfattede kommentarer og vurderinger er knyttet til resultatene.
  • Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. Gjennomgang av noen eksempler 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-03-22)
   Byregionene opplever sterk befolkningsvekst, og favner gjerne et stort omland med stor inn- og utpendling på tvers av kommunegrensene. Innenfor funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner kan det således være utfordrende å ...
  • Kommunereformen og Nesset kommune. Kan Nesset bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommuneregnskapet : rammeverk og prinsipper 

   Aastvedt, Ailin; Mauland, Helge (Arbeidsrapport 14/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten studerer det kommunale regnskapssystemet i Norge med vekt på rammeverk og regnskapsprinsipper. Rammeverk for regnskap har i liten grad vært gjenstand for interesse i Norge. Det er først i de siste årene at ...
  • Kommunesammenslåing og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-06-10)
   Dette notatet er et bidrag til et forskerseminar på Gardemoen 16. juni 2014 i regi av Distriktssenteret. Bakgrunnen for seminaret er at kunnskapsgrunnlaget for å si noe om den eventuelle betydningen av «identitet» i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-02-13)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja (Working paper, 2015-04-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...