• Petrifilm TM som alternativt medium for dyrking av bakterier i vann 

      Rosef, Olav; Odland, Arvid; Bjerketvedt, Dag (Journal article, 2002)
      Metoden NS-EN ISO 6222 er sammenlignet med Petrifilm for påvisning og telling av mikroorganismer i overflatevann (råvann) og i drikkevann (behandlet vann). De dyrkingstemperaturene som gjeldende drikkevannsforskrift angir ...