• KRL-faget og fritaksrett for muslimske elevar 

      Duesund, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2005)
      I denne artikkelen vil eg drøfta fritaksretten for muslimske elevar med utgangspunkt i funn gjort i eige FoU-arbeid og nasjonale og internasjonale studiar. Fritaksretten blir set i lys av spørsmålet om religionsfridom og ...