Now showing items 73-92 of 111

  • Refleksjon i barnehagelærerutdanningen 

   Moxnes, Anna Rigmor (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hensikten med denne artikkelen er å diskutere hvordan refleksjon anvendes i ulik fag- og forskningslitteratur som omhandler barnehagelærerutdanningen. I studier av tekstene finner jeg at refleksjon knyttes til teori og ...
  • Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk 

   Øhra, Mattias; Tholin, Kristin Rydjord (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen retter søkelyset mot et bestemt kurs i universitets- og høgskolepedagogikk sett fra deltakernes refleksjoner over utbyttet av kurset. Målet med studien er å belyse hvilke funksjoner utdanning i UH-pedagogikk kan ...
  • Religious education, antisemitism and the curriculum in Norway. 

   Alhassan, Abdul-Razak Kuyini (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Using a content analysis, this study critically explores the religious education (RE) curriculum for primary and secondary school in Norway with a view towards highlighting references to antisemitism and the Norwegian ...
  • Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. 

   Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning 

   Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen stilles spørsmål om erfaringer av sårbarhet kan gis relevans i relasjon til profesjonsetisk kompetanse i lærerutdanning: Kan vi få fram troverdig kunnskap om betydningen av lærerutdannerens opplevde ...
  • Shadow Schools-Tamil Educational Success in Norway 

   Thomas, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper considers Tamil educational success in Norway. Employing Bourdieu’s cultural capital as a conceptual lens, the factors that drive Norwegian-Tamil parents’ educational ambitions for their children are explored. ...
  • Siger ungdomsværelset noget om ungdommen? 

   Aagre, Willy (Journal article, 2007-04)
   Ungdomsværelset udgør et helt konkret vidnesbyrd om den unges liv. Willy Aagre fortæller her om forskningen i ungdomsværelset. Og så åbner han døren til tre forskellige ungdomsværelser.
  • Simulations in Maritime Training: A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training 

   Hontvedt, Magnus (Doctoral thesis, 2015)
   This thesis is situated within the field of educational research, and examines the use of ship simulators to create work-like contexts in maritime training. Within the maritime domain the use of ship simulators is customary ...
  • Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt? 

   Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Hensikten med denne artikkelen er først å synliggjøre to sentrale premisser for å kalle skapende dans en fagtradisjon, deretter å undersøke hva som skal til for å kalle noe et forskningsfelt og hvordan skapende dans som ...
  • Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet 

   Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Folkehelseinstituttet (2016) konkluderer med at 15 til 20 prosent av alle norske ungdommer til enhver tid har nedsatt funksjon grunnet psykiske vansker. Samtidig viser Bakken (2016) til at ni prosent av guttene og 26 prosent ...
  • Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10. klassetrinn 

   Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fjørtoft, Ingunn; Hestetun, Ingebjørg (Research report, 2015-01-14)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet har bestått av tre tverrsnittstudier: på 4. klassetrinn i ...
  • Space and materiality in early childhood pedagogy - introductory notes 

   Løkken, Gunvor; Moser, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This issue of Education Inquiry includes a thematic section with five articles about different aspects of the physical environment in Norwegian early childhood education institutions (kindergartens). The contributions ...
  • Student Teachers Promoting Democratic Engagement Using Social Media in Teaching 

   Biseth, Heidi; Madsen, Janne; Christensen, Ingrid Christine Reite (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this study, we address how student teachers can facilitate democratic engagement in school. The demo-cratic engagement is seen through the lenses of an increasingly digital world through which both teachers and children ...
  • Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk 

   Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias (Conference object, 2019)
   Denne studien baserer seg på perspektiver rundt dyplæring. Det søkes å vise hvordan mer tudentaktive læringsformer kan skape mere robuste læringspraksiser som igjen muliggjør dyplæring. Studien søker å vise at en slik ...
  • Sykkelopplæring i Telemarkskolene 

   Sørensen, Runar; Bergsland, Jon Einar (Research report, 2009-03-04)
   I forbindelse med våre stillinger som høgskolelektorer ved Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning har vi med denne rapporten ønsket å se nærmere på trafikk- og sykkelopplæringen i ...
  • Talenttank. Langreiste talenter - lokale muligheter. Sluttrapport 

   Streitlien, Åse (Research report, 2014-05-25)
   Denne rapporten omhandler prosjektet «Talenttank, langreiste talenter – lokale muligheter» som startet opp våren 2013 og ble avsluttet i mars 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Notodden Voksenopplæring, NAV (veiledning), ...
  • Teachers' approaches to digital stories - tensions between new genres and established assessment criteria 

   Aagaard, Toril (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   New practices in technology-rich schools call for teachers who can be responsive to change. This article explores a group of Norwegian upper-secondary school teachers’ approach to students’ digital stories – a multimodal ...
  • Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource 

   Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line; Erstad, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   article employ the dimensions of Michaels, O’Connor, and Resnick’s (2008) accountable talk and Engle’s (2006) framing to analyse teacher’s framing as well as students negotiations and co-construction of knowing in practice. ...
  • Teamwork to Enhance Adapted Teaching and Formative Assessment 

   Bjørnsrud, Halvor; Engh, Knut Roar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article has as its main focus the contextual factors connected with teachers' teamwork. Firstly, it deals with the question of how to create reflections among teachers on the topic of teamwork. Their written answers ...
  • Technology and Design Education. From play to profession 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The purpose of this paper is to discuss the purpose and role of Technology and Design education, and to present the results from a case study on the topic. The motivations are the fact that modern Technology and Design ...