Now showing items 65-84 of 149

  • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

   Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...
  • Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski 

   Pietran, Klaudia; Blaszczyk, Maja (Book, 2019)
   Artykuł podejmuje problematykę komunikacji w norweskiej szkole. We wstępie autorki zapoznają czytelnika z obowiązującym systemem szkolnym, by następnie przejść do krótkiej charakterystyki podstawowych umiejętności, które ...
  • Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices 

   Bøe, Marit; Hognestad, Karin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article considers the formal teacher leaders’ practices of leading knowledge development at the department level in early childhood education and care. To better understand these practices, we have utilised the ...
  • KRL-faget og fritaksrett for muslimske elevar 

   Duesund, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   I denne artikkelen vil eg drøfta fritaksretten for muslimske elevar med utgangspunkt i funn gjort i eige FoU-arbeid og nasjonale og internasjonale studiar. Fritaksretten blir set i lys av spørsmålet om religionsfridom og ...
  • Kunst og håndverk i et didaktisk perspektiv 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article, 2004)
   Kunst og håndverk ble et nytt fag i norsk grunnskole fra 1997. Innholdet i den nye fagplanen er vesentlig forandret fra den gangen faget het forming. Men hvorfor skiftet faget navn fra forming til kunst og håndverk? Og ...
  • Kunst og håndverk, et skolefag for fremtiden? 

   Aakre, Bjørn Magne; Kjosavik, Steinar (Journal article, 2001)
   Kunst og håndverk er blant de fagene elever i grunnskolen liker best. Elevene opplever at kunst og håndverk er lærerikt, interessant, nyttig og fremtidsrettet. Men elevene savner også viktige emner i faget, og overgangen ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...
  • Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne undersøkelsen dreier seg om mannlige og kvinnelige professorers synlighet i mediene, nærmere bestemt om hvordan professorer brukes som kilde i VG og Aftenposten, de to største norske riksavisene. Vi har fremsatt fem ...
  • Leadership Strategies in Diverse Intake Environments 

   Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The case study subjected in this paper was designed to illuminate how school leadership strategies and interventions mediate external demands, in the form of the academic press, for raised outcomes, imposed from the policy ...
  • Learning about concepts through everyday language interactions in preschools 

   Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background. In several Nordic countries, the pedagogy in preschools has a social pedagogical ideal. The focus is on development of social competence, aiming to empower children. There is only minimal focus on teaching and ...
  • Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak? 

   Ødegård, Elin (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Doktorgraden: Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper (?degård, 2011), viser at førskolelærernes formelle faglige barnehagelærerutdanning gir lite legitimitet. Resultatet ...
  • Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen 

   Slettner, Sigrun; Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvordan tidlig litterasitet kan støttes og fremmes i samtaler mellom en barnehagelærer og ulike barn. Teori og forskning om barns tidlige litterasitet vektlegger at barn lærer ...
  • Lærerens didaktiske valg i et teknologirikt læringsmiljø. En kasusstudie av selvregulert læring blant elever i videregående skole 

   Kongsgården, Petter A.; Krumsvik, Rune Johan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This case study focuses on if, and eventually how, teachers’ didactical choices in technology-dense learning environments can stimulate students’ ability to self-regulate, and if this can contribute to the learning outcomes ...
  • Læringsstrategier, privat praksis eller felles sak? En etnografisk case-studie av en skole, en leder og en kommune 

   Bunting, Mette (Master thesis, 2007-11-01)
   Problemområde: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilken oppfølging og ansvarliggjøring ledelsen ved en skole utøver ved innføring av læringsstrategier, og hvilken praksis dette fører til i skolens personale. ...
  • Making “Cuts” with a Holstein Cow in Early Childhood Education and Care: The Joys of Representation 

   Aslanian, Teresa Katherine; Moxnes, Anna Rigmor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This article explores children’s play with representations of animals, specifically the Holstein cow, as noninnocent care practices in the context of early childhood education and care environments. We use Barad’s relational ...
  • Methodology in Educational Research. A Critical Constructive Perspective 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Educational research and research in teacher education seem to have become more important than ever before. Norway is about to implement a new and comprehensive reform of teacher education from 2010. Key elements in the ...
  • Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis 

   Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Book, 2017)
   Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap ...
  • Metoder for systematiske kunnskapsoversikter 

   Prøitz, Tine Sophie (Research report, 2015)
   Dette delprosjekt VII i SKOLFORSK er utformet med utgangspunkt i Vetenskapsrådets regjeringsoppdrag om å ”svara för gjenomförandet av validerande kartläggingar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans ...
  • Modeller og konsepter for kartlegging og sammenstilling av evidens innenfor det utdanningsvitenskapelige området 

   Prøitz, Tine Sophie (Research report, 2015)
   I denne rapporten redegjøres det for prosjekt II i SKOLFORSK. I prosjektet undersøkes ulike modeller og konsepter som anvendes internasjonalt for å kartlegge og sammenstille forskning, informasjon og data innenfor det ...
  • Myter i omløp - det annet kjønn i akademia 

   Ulvestad, Jorun Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen løfter jeg fram en rekke myter om kvinnelige forskeres kompetanse- og karriereløp til toppnivå i akademia, og trekker linjer til kjønnsforskning, politisk historie og filosofi. Implisitt i artikkelen ...