Now showing items 16-35 of 92

  • Dagboksmetod - att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord 

   Johansson, Marléne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera och skriva om sin dag och sina känslor har förekommit sedan människan började skriva. Dagböcker som ...
  • Design og håndverkog Tekstil på Island 

   Olafsson, Brynjar; Joelsdottir, Asdis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. ...
  • Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD 

   Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til ...
  • Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare 

   Toft, Solveig; Holte, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess ...
  • Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? 

   Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske ...
  • Drawing with Metaphors. Mediating ideational content in drawing through metaphors 

   Ingebrethsen, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   It is not easy to express abstract concepts, such as time and society, in a drawing. The subject of this article is rooted in the educational issue of visually expressing themes represented by abstract concepts. However, ...
  • Editorial: Special issue on embodied making and learning 

   Groth, Camilla; Riis, Kirstine; Gulliksen, Marte Sørebø (Others, 2020)
   This special issue on embodied making and learning is dedicated to aspects of embodied cognition that goes on in the field of art, craft and design. The contributors to this issue were invited from the Embodied Making and ...
  • Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper 

   Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt forankret i en formingsfaglig undervisningskontekst i barnehagelærerutdanninga. Gjennom en A/r/tografisk tilnærming undersøkes dethva somskjer når det åpnesfor eksperimentelle, ...
  • Embodied Making, Creative Cognition and Memory 

   Gulliksen, Marte Sørebø (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article revisits previous research on the maker’s experience when working with materials, and discusses this in light of new research on creative cognition and the neurobiological basis of making. It is one in a series ...
  • En drøfting av forholdet mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til kultur. Eksempler på likheter og forskjeller fra nyere forskning 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Det å arbeide tverrvitenskapelig er ikke uvanlig når det gjelder forskning innenfor estetiske fagområder. I mitt tilfelle dreier det seg om kulturforskning som både har en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig karakter. ...
  • Enigmatic epistemic things: The epistemic role of artworks in artistic research doctorates 

   Solberg, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this article is to discuss epistemology, focusing on the epistemic role of artwork in research projects. Porcelaneous is the initial phase of a three-year artistic research project with an artistic component ...
  • Essensielle brikker 

   Thorsnes, Tollef; Veum, Aslaug; Gjernes, Liv Mildrid (Others, 2014)
   I dette prosjektet undersøker jeg blant annet gallerirommet som handlingsramme. Til forskjell fra de fleste andre steder og rom, er galleriet nokså nøytralt i utgangspunktet. Hvert nytt kunstprosjekt fyller galleriet med ...
  • Explorations in Craft Sciences 

   Almevik, Gunnar; Groth, Camilla; Westerlund, Tina (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   The field of ‘Craft Sciences’ refers to research conducted across and within different craft subjects and academic contexts. This book aims to build on the breadth of topics, source material, methods, perspectives, and ...
  • Exploring craft practice in learning communities 

   Møller, Trine; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper presents an initial research project to explore what characterizes knowledge production in craft practice situated in an informal/neutral learning arena outside the education institution. The research project ...
  • Fagpreferanser i skolen med vekt på kjønn og intelligens. Et bidrag til faghistorien i kunst og håndverk 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I artikkelen presenteres og drøftes en undersøkelse som handler om elevers holdninger til estetiske fag generelt og faget forming spesielt. Undersøkelsen viser at faget forming i 1968 omfatter ulike områder som elever ...
  • Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs 

   Framgard, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne artikkelen fokuserer på at oppmerksomheten i undervisningen kan ha ulike omdreiningspunkt som danner pedagogiske og faglige tradisjoner. Den dialektiske forståelsesstrukturen som anvendes her, har en disiplinorientert ...
  • Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen? 

   Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad fokusgruppeintervju kan være en egnet innfallsvinkel til å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisningen i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Vi ...
  • Forming i barnehagen – et tilbakeblikk for framtida 

   Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I nordisk barnehagepedagogikk har aktiviteter med materialer hatt stor plass historisk sett. Faget forming, fagbetegnelsen i norsk barnehagetradisjon og barne-hagelærerutdanning, inngår i definisjonen av sløyd, slik denne ...
  • Fraktal-læring. Kunstundervisning som dynamisk system 

   Podowska, Jadwiga B. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen ønsker jeg å presentere og undersøke teoretisk en strategi for undervisning i samtidskunst, med undervisningsemnet KunstLab som kontekst. KunstLaben er en reaksjon på modernismen som fortsatt utgjør ...
  • Følgeforskning av "Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk" 

   Amari, Morteza; Hjardemaal, Finn R. (Research report, 2012)
   På oppdrag fra Institutt for forming og formgivning ved Høgskolen i Telemark har vi gjennomført et følgeforskningsoppdrag knyttet til oppstart, gjennomføring og avslutningen av treårig Nettbasert master i formgivning, kunst ...