Show simple item record

dc.contributor.authorGilboe-Caspersen, Christine
dc.date.accessioned2016-10-04T12:12:04Z
dc.date.available2016-10-04T12:12:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412811
dc.description.abstractForeldremøtet er temaet for denne oppgaven. Oppgaven ser på hvordan skolen kan utvikle samarbeidende foreldremøter. «Styrket foreldreengasjement og utvikling av godt samarbeid mellom hjem og skole er et viktig ledd i arbeidet for en bedre skole og et godt samarbeid mellom hjem og skole er gunstig for elevenes læringsmiljø, motivasjon for læring og læringsresultater» (Meld. St. 22 (2010-2011). (2011) Motivasjon-Mestring-Muligheter, s. 107. De teoretiske perspektivene er modellen til John I. Goodlad om «Læreplanens 5 ansikter» (Goodlad, 1979) som en ramme for analysedelen av resutlatene – hva de gjorde. Peter Senges (Senge & Lillebø, 1991) teorier om utvikling av lærende organisasjoner som rammeverk for drøftingen av organisasjonsutvikling – hva de kan gjøre. Samarbeid hjem – skole er et kjent tema for både foreldre og lærere. Det er grundig beskrevet i skolens styringsdokumenter hvordan samarbeidet skal være. Samarbeidet er også lovfestet i opplæringsloven. Betydningen samarbeidet har for elevenes læringsutbytte har kommet mer frem i lyset de senere årene. Nyere forskning viser en klar sammenheng mellom foreldrenes engasjement, interesse og entusiasme for lekser, skolegang og utdanning, og elevenes læringsutbytte (Helgøy & Homme, 2012). Denne oppgaven er avgrenset til å analysere foreldremøtet som samarbeidsarena. Med oppgaven ønsker jeg å bidra til økt innsikt i hvilke forutsetninger som kan fremme utvikling av samarbeidende grupper for å bruke foreldremøtet som arena for å styrke samarbeidet med foresatte. Metodisk har jeg valgt å studere problemstillingen gjennom fokusgruppeintervjuer og dybdeintervjuer. Jeg har gjennomført i alt 5 intervjuer med totalt 12 informanter. 4 ledere og 8 lærere fra to ungdomsskoler og en barneskole. Problemstillingen er «Hvordan kan skolen benytte foreldremøtet som arena for å styrke samarbeidet med foresatte». Hovedkonklusjonen er at felles foreldremøte som samarbeidsarena mellom hjem-skole har lite fokus. Ut i fra teoriene jeg har brukt er det grunn til å hevde at det er rom for å kunne bruke foreldremøtene i større grad til en samarbeidsarena gjennom å utvikle organisasjonene til lærende organisasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectforeldremøternb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleKunsten å unngå den vanskelige samtalennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber85 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record