• Med barn og unge i fokus! 

      Neverdal, Gunnhild Fransiska (Master thesis, 2021)
      Avhandlingen har gjort et forsøk på å undersøke tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, og hvordan dette kan sikre ungdom deres rett til hjelp og støtte, forankret i mandatet om tidlig innsats. Opplæringslova §1-3 slår fast ...