Now showing items 715-734 of 771

  • Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Vareide, Knut (Research report, 2014-05-18)
   Bakgrunnen for denne utgreiinga er at Vinje kommune ynskjer å sjå nærare på aktuelle kommunestrukturalternativ. Dette har samanheng med at den nye regjeringa ynskjer å gjennomføre ei kommunereform. Eit viktig føremål med ...
  • Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Storm, Hanna Nyborg (Rapport 282, Research report, 2011)
   Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.
  • Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 

   Hylland, Ole Marius (TF-notat 28/2009, Working paper, 2009-06-15)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune laget et forslag til en strategisk kulturplan for Hedmark fylke, for fireårsperioden 2010-2013. Planforslaget er utarbeidet i dialog med sentrale kulturmiljøer i ...
  • Utredning av barnehagestruktur Tjøme kommune 

   Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2010, Working paper, 2010-06-07)
   Rapporten ser nærmere på de kommunaløkonomiske konsekvensene ved tre ulike strukturalternativer for kommunale barnehager. Vi finner at en utvidelse av avdeling Pytteberget vil være det økonomisk gunstigste alternativet for ...
  • Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er: Horten + Re + Holmestrand + Hof, Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme, Horten + Tønsberg. I ...
  • Utredning av kommunestruktur i Numedal. Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2014-12-10)
   Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal fattet i mai 2014 vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing av de tre kommunene. Kommunestrukturspørsmålet har i Numedal ...
  • Utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Nygaard, Marit Owren; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-09-12)
   Denne utredningen drøfter framtidig kommunestruktur i Ofoten. Rapporten anbefaler at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. ...
  • Utvikling av en Europeisk språkperm for barnetrinnet (6-12 år). Sluttrapport 

   Unknown author (Working paper, 2009-02-10)
   Den norske versjonen av en Europeisk språkperm for barnetrinnet (6-12 år) er den tredje språkpermen som har blitt utviklet i Norge etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. De to andre språkpermene er Språkpermen for voksne ...
  • Vansbro. Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-08)
   Folketallet i Vansbro kommune har sunket de siste årene. På slutten av 2013 var det 6 730 innbyggere i Vansbro. Det er en nedgang på 6,8 prosent fra 2001. Sveriges befolkning har vokst mye i samme periode. Det er fødselsbalansen ...
  • Den vanskelige dialogen : om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004 

   Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 224, Report, 2005)
   Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammen­slutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at alle de fire ordførerne anbefalte ...
  • Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-09-30)
   Resultatene av denne undersøkelsen viser at én av fem kunststudenter fra 2005 i dag er kunstnere på heltid. Vi ser også at 56 % enten har kunstnerisk virksomhet eller kunstnerisk relatert virksomhet som sin hovedgeskjeft. ...
  • Veier inn i vår tid : formidling av Telemarks industrihistorie : (forstudie) : utarbeidet for Telemark fylkeskommune, Kulturseksjonen 

   Vike, Halvard (Rapport 139, Research report, 1998)
   Denne rapporten tar for seg noen av forutsetningene og mulighetene for å formidle Telemarks historie. Hovedvekten er lagt på industrihistorien, men aspekter ved internasjonale relasjoner og kystkultur er også berørt. ...
  • Verdiskapingspotensial i nasjonale festningsverk 

   Svardal, Solveig (TF-notat 9/2008, Working paper, 2008-03-28)
   Det er klarlagt et høyt ambisjonsnivå for kulturminneforvaltning og ny bruk av festningene. Det er blant annet gjennomført tilstandsanalyser som konkluderer med høyt teknisk etterslep som skal hentes inn innen 2020. Likeledes ...
  • Verdiskapingsprogrammet for kulturminner : årsrapport 2007 ; oppsummering og anbefalinger 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 11/2008, Working paper, 2008)
  • Verdiskapingsprogrammet for kulturminner : årsrapport 2008 : oppsummering og anbefalinger 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 18/2009, Working paper, 2009-04-22)
   I forbindelse med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, er det etablert system for årlig rapportering fra pilotprosjektene. Dette notatet omfatter årsrapportering for 2008. Det er tidligere ...
  • Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. ?rsrapport for 2010 med utviklingstrekk gjennom prosjektperioden 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 5/2011, Working paper, 2011-03-23)
   Kultur og kulturarv har de senere årene fått større oppmerksomhet som miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk faktor ved samfunnsutviklingen. Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at ...
  • Vestvågøy. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-14)
   Vestvågøy fikk vekst i antall arbeidsplasser i 2012. Veksten skjedde i næringslivet, og veksten i antall arbeidsplasser i Vestvågøy var sterkere enn veksten i næringslivet på landsbasis. Vestvågøy har hatt en sterk vekst ...
  • Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 

   Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap ...
  • Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere beskatningsrett 

   Håkonsen, Lars (TF-notat 16/2005, Working paper, 2005-10)
   KS nedsatte i 2004 et utvalg med tanke på å utarbeide en Kommunal offentlig utredning (KOU) omkring temaet friere lokal inntektsfastsettelse i norske kommuner. Utvalgets arbeid munnet ut i KOU 2005:1, og ble lagt fram ...
  • Vurdering av skolestruktur i Sauherad kommune 

   Hagen, Anette; Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun (Working paper, 2010-05-20)