• Undersøkelse av prosjektet arbeidsplassen som helhetlig kvalifiseringsarena ved Nopro A/S 

   Haukeland, Per Ingvar; Palm, Kirsten (Working paper, 2001-09)
  • Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 

   Lie, Kjetil; Sunde, Øyvind; Thorstensen, Audun (Research report, 2011)
   Telemarksforsking - i samarbeid med BDO, har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer. Formålet med kartleggingen/undersøkelsen var å få ...
  • Ung Arena Telemark - nye møteplasser for samarbeid med ungdom om å skape bedre psykisk helse og livskvalitet 

   Karlsson, Bengt Eirik; Krane, Vibeke (Forskningsrapporter fra Senter for psykisk helse og rus (SFPR);4/2020, Research report, 2020)
  • Ung i Vestfold 2013 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-10-29)
   I mai 2013 deltok alle kommunene i Vestfold i Ungdata-undersøkelsen, en webbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomsskoler og videregående skole. Ungdata gir informasjon om et bredt spekter av ...
  • Ungdommens kulturvaner i Grenland 

   Kobro, Lars Ueland; Kleppe, Bård; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 4/2010, Working paper, 2010-02-08)
   Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene ...
  • UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER Erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse 

   Jonassen, Reidun; Borg, Marit (SFPR-forskningsrapport; 8-2013, Research report, 2013)
   Bakgrunn Utgangspunktet er behov for mer kunnskap om psykisk helse og arbeid. Mange personer med psykiske helseproblemer som står utenfor arbeidslivet ønsker seg en jobb. Ut fra recoveryforskning er det kjent at arbeid ...
  • Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 19/2009, Working paper, 2009-04-24)
   Som et ledd i arbeidet med å få bedre oversikt over status i arbeidet med utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger, har KS Eierforum i 2008 og 2009 gjennomført et liten spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle ...
  • Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud 

   Biong, Stian; Fugletveit, Ragnhild; Lofthus, Ann-Mari (SFPR-forskningsrapport; 4-2012, Research report, 2012)
   Bakgrunn I tråd med statlige føringer om arbeid og psykisk helse har det fra 2007 vært arbeidet for å få til en utdanning for Medarbeider med Brukererfaring i Nedre Buskerud. Flere aktører var delaktige i prosessen; Mental ...
  • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)
  • Utfordringer og strategier i Midt-Telemark : vurdering av strategier og tiltak i MTNU 

   Vareide, Knut (TF-notat 22/2008, Working paper, 2008-12-04)
  • Utgifter i barnehager : forprosjekt til ny forskrift om likverdig behandling av private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 265, Report, 2010)
   Rapporten presenterer beregning av tre komponenter som er tenkt å inngå i ny modell for offentlig finansiering av private barnehager. De tre komponentene er: Et påslag for administrasjonskostnader, et kapitaltilskudd og ...
  • Utgifter i barnehager : nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Rapport 274, Research report, 2010)
   Denne rapporten danner grunnlag for nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager. Vår anbefalte beregning gir et tilskudd til ordinære barne-hager på kroner 180 518 pr. plass for små barn og kroner 92 ...
  • Utgiftsbehov kommunale veger : regnskapsstudie 

   Bowitz, Einar; Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-14)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker å få nærmere avklart om det teknisk lar seg gjøre å etablere gode kriterier for å fange opp variasjon i utgiftsbehovet til kommunale veger. ECON, i samarbeid med Telemarksf ...
  • Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevern 

   Løyland, Knut; Borge, Lars-Erik; Lunder, Trond Erik (Research report, 2013-11-26)
   I denne rapporten som er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analyserer vi kriterier for delkostnadsnøkkelen for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Vi analyserer også andre mulige forklaringsfaktorer ...
  • Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Vareide, Knut (Research report, 2014-05-18)
   Bakgrunnen for denne utgreiinga er at Vinje kommune ynskjer å sjå nærare på aktuelle kommunestrukturalternativ. Dette har samanheng med at den nye regjeringa ynskjer å gjennomføre ei kommunereform. Eit viktig føremål med ...
  • Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Storm, Hanna Nyborg (Rapport 282, Research report, 2011)
   Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.
  • Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 

   Hylland, Ole Marius (TF-notat 28/2009, Working paper, 2009-06-15)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune laget et forslag til en strategisk kulturplan for Hedmark fylke, for fireårsperioden 2010-2013. Planforslaget er utarbeidet i dialog med sentrale kulturmiljøer i ...
  • Utredning av barnehagestruktur Tjøme kommune 

   Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2010, Working paper, 2010-06-07)
   Rapporten ser nærmere på de kommunaløkonomiske konsekvensene ved tre ulike strukturalternativer for kommunale barnehager. Vi finner at en utvidelse av avdeling Pytteberget vil være det økonomisk gunstigste alternativet for ...
  • Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er: Horten + Re + Holmestrand + Hof, Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme, Horten + Tønsberg. I ...
  • Utredning av kommunestruktur i Numedal. Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2014-12-10)
   Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal fattet i mai 2014 vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing av de tre kommunene. Kommunestrukturspørsmålet har i Numedal ...