Now showing items 267-286 of 771

  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Conference object; Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Kulturskole for alle? : pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet 

   Gustavsen, Kari; Hjelmbrekke, Sigbjørn (Rapport 255, Research report, 2009)
   I denne studien har vi undersøkt hvorvidt prisen på kulturskoletilbudet kan antas å føre til eksklusjon av barn og unge som bor i familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og ...
  • Kulturstrategier i Finnmark : utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk 

   Stavrum, Heidi (Arbeidsrapport 16/2007, Working paper, 2007)
   I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...
  • Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 12/2007, Working paper, 2007)
   Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I ...
  • Kunst og håndverk i L97. Nytt fag - ny praksis? 

   Kjosavik, Steinar; Koch, Randi-Helene; Skjeggestad, Edith; Aakre, Bjørn Magne (Research report, 2003)
  • Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt 

   Mangset, Per (Research report, 2013-04-30)
   Denne rapporten er ledd i prosjektet «Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv», som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Telemarkforskning gjennomfører i fellesskap, med støtte fra Norges forskningsråd. ...
  • Kunstnere i byråkratisk jernbur? : kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner 

   Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid (Rapport 262, Research report, 2010)
   Hvordan er arbeidslivet til utøvende kunstnere? Deres arbeidsdag, de fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, deres forhold til kunstnerrollen og deres veier til en kunstnerkarriere. Hvordan organiseres de utøvende ...
  • Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 

   Heian, Mari Torvik; Løyland, Knut; Mangset, Per (Rapport 241, Research report, 2008)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, og har hatt som formål å kartlegge, beskrive og analysere norske kunstneres aktivitet, arbeids- og inntektsforhold. Vi anslår at det samlede ...
  • Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter 

   Heian, Mari Torvik; Løyland, Knut; Kleppe, Bård (Research report, 2015-01-16)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er basert på en survey som ble sendt ut til ...
  • Kva er Ryfylke? 

   Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 5/2006, Working paper, 2006)
   Den kulturøkonomiske utviklingsstrategien tek utgangspunkt i dei spesielle lokale ressursane, som kan gjere staden annleis og spesiell i forhold til andre, og som dermed kan gje staden eller regionen eit komparativt fortrinn. ...
  • Kva er Setesdal? : om nordmenns assosiasjonar til Setesdal og korleis desse kan brukast i regional merkevarebygging 

   Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 18/2005, Working paper, 2005)
   Vi lever i ei tid der folk i aukande grad etterspør opplevingar, spesialitetar og dei gode historiene. Denne utviklinga er spådd å forsterke seg når velstanden veks og vi får stetta stadig fleire av dei materielle behova ...
  • Kvalitet og forankring : en evaluering av Den kulturelle skolesekken i Rogaland 

   Kleppe, Bård; Berge, Ola K.; Hylland, Ole Marius (Rapport 259, Research report, 2009)
   Evalueringen har tatt utgangspunkt i den ansvarsdelingen som ligger mellom fylkeskommunen og de enkelte kommunene i gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Fra og med 2008 er alle kommuner gitt muligheten til ...
  • Kvalsund. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Kvalsund svinger. Kommunen har hatt perioder med sterk befolkningsvekst, sterk befolkningsnedgang, samt vekst og nedgang i næringslivet med få års mellomrom. Befolkningsvekst og arbeidsplassvekst har heller ...
  • Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen - en kartlegging 

   Hvitsand, Christine (Working paper, 2011-12-23)
   Telemarkskanalen regionalpark omfattes av de seks kommunene Tokke, Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad og Skien. Formålet med regionalparken er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å fremme næringsutvikling ...
  • Landskapsøkonomi : bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling : med eksempler fra regionalparker i Norge og i Europa 

   Haukeland, Per Ingvar (Rapport 263, Research report, 2010)
   Det landskapsøkonomiske perspektivet framhever hvordan landskapet kan transformeres til en ressurs for økonomisk utvikling, men også hvordan den økonomiske utviklingen kan bidra til å sikre landskapsutviklingen. Det ...
  • Levekår blant barn og unge i Telemark 

   Møller, Geir; Gustavsen, Karin (TF-notat 22/2009, Working paper, 2009)
   Denne rapporten omhandler levekårene blant barn og unge i Telemark. I rapporten har vi sammenlignet forholdene i Telemark med andre fylker på Sør- og Østlandet i forhold til ulike levekårsfaktorer som: inntekt, fattigdom, ...
  • Livsstilsmigrasjon. Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner 

   Sørhaug, Christian; Vareide, Knut (Working paper, 2014-04-29)
   I dette forprosjektet har vi vært opptatt av å forske på livsstilstilflytting og effektene som blir skapt i fire kommuner. Nedslagsfeltet for studiet omhandler møtet mellom livsstilsmigrantene, kommunalt ansatte og lokale ...