• Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?» 

   Thompson, Tommy; Knutsen, Tore; Johansen, Cathrine; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik (SFPR-rapport;nr.1, Research report, 2019)
   «Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?»» som presenteres i denne rapporten utgjør delstudie 1i «Samarbeidsprosjektet «Sosial innovasjon med ball –Recovery på banen. Gatelagsfotball som entreprenøriell ...
  • Gården som pedagogisk ressurs : eksempler fra Verran 

   Krogh, Erling; Olsen, Odd Jarle Stener; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 13/2005, Working paper, 2005-09-10)
   Initiativet til og finansieringen av feltarbeidet i Verran er knyttet til forskningsprosjektet "Fra produksjon til konsum" under forskningsprogrammet "Landskap i endring" i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet bygger ...
  • Genesis Principles in Mathematics Education 

   Mosvold, Reidar (Working paper, 2002-08)
  • "Genetisk" - Begrepsforvirring eller begrepsavklaring? 

   Mosvold, Reidar (Working paper, 2002-08)
   ENGLISH ABSTRACT: For many years, mathematics educators have been interested in how to use the history of mathematics to improve the teaching. Some of them have been satisfied using the history as a source of motivation. ...
  • Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 

   Lunder, Trond Erik; Thorstensen, Audun (TF-notat 23/2009, Working paper, 2009-05-22)
   Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er ...
  • Gjennomgang av skolestrukturen i Notodden kommune 

   Omholt, Torbjørn; Hagen, Torodd (Working paper, 2002-01-21)
  • Globalisering og industri Grenland 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 15/2005, Working paper, 2005)
   Industrien i Grenland har hatt en sterk nedgang i sysselsettingen de siste seks årene. Den største nedgangen er i avdelinger i de store industrikonsernene. Mesteparten av nedgangen i sysselsettingen skyldes at industrien ...
  • Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-08-24)
   Riktig Restaurering Akershus (RRA) er et prosjekt med mål om å øke kompetansen om gamle håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern i fylket. I denne rapporten blir prosjektet evaluert samtidig som det gis forslag til ...
  • Granvin og Voss - framleis to? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing 

   Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil (Rapport 235, Report, 2006)
   Gravensarane vil utgjere godt under 7 % av folketalet i ein eventuell samanslått kommune. Held befolkningsutviklinga fram slik ho har gjort den siste tida, vil innbyggartalet i Granvin utgjere ein stadig mindre del av det ...
  • Gratis barnehage i Øyfjell - erfaringer fra et prøveprosjekt 

   Ukjent forfatter (Working paper, 2009-11)
  • Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager 

   Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011)
   Dette notatet er resultatet av en studie av profittmuligheter i barnehagesektoren og uttak av verdier fra private barnehager. Vi har hatt som mål å si noe om omfanget av midler som tas ut til private eiere, hvilke typer ...
  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Hammerdalen : et prosjekt i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner : en dybdestudie 

   Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 25/2010, Working paper, 2010-10-15)
   Notatet oppsummerer resultatet fra en dybdestudie av prosjektet Hammerdalen i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner.
  • Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering 

   Hylland, Ole Marius; Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-03-02)
   Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår ...
  • Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy 

   Andvig, Ellen Sofie; Ausland, Liv Hanson; Eberhardt, Tom (SFPR-forskningsrapport;4, Research report, 2018)
   Bakgrunn Mange straffedømte strever med økonomiske og sosiale problemer, arbeidsløshet og fysiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer. Norsk kriminalpolitikk bygger på verdier som rettssikkerhet, humanisme og ...
  • Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Research report, 2012-05-31)
   Vi har i denne rapporten analysert om koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene ...
  • Hortensia. I partnerskap for fattigdomsbekjempelse 

   Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Haug, Siri Myhre; Kruuse-Meyer, Sissel (Research report, 2012-08-08)
   Hortensia har hatt som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Målet har vært å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert ...
  • Hurum. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-02-18)
   Utviklingen i Hurum er analysert med hensyn til næringsutvikling, demografi, innovasjon i næringslivet og attraktivitet og utdanningsnivå.
  • HUSK Osloregionen. Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? 

   Vike, Halvard; Møller, Geir (Working paper, 2012-03-22)
   I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer ...
  • Hva er Telemark? : en gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg; Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 9/2009, Working paper, 2009-02-12)
   Dette notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser som er en del av prosjektet Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft i Telemark. Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskrafta ...