Now showing items 1-20 of 771

  • 0-Punktsanalyse. Indikatorsett for utviklingen i omstillingskommuner 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Hvordan kan vi beskrive utviklingen i omstillingskommuner slik at vi får fram de mest sentrale utviklingstrekkene på en lett forståelig måte, med indikatorer som er enkle å vedlikeholde og oppdatere? De mest sentrale ...
  • Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer 

   Ruud, Torleif; Karlsson, Bengt Eirik; Klevan, Trude Gøril; Hasselberg, Nina (SFPR-forskningsrapport; 17-2015, Research report, 2015)
   m prosjektet Målet for prosjektet har vært å kartlegge praksis og erfaringer med ambulante akutteam (AAT) i psykisk helsevern for å bidra til å identifisere viktige elementer og muligheter til forbedringer. Prosjektet ...
  • Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 

   Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-05-15)
   Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og ...
  • Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 

   Vardheim, Ingvild; Groven, Trine Riis (Research report, 2014-09-01)
   I denne rapporten har vi sett på barneverntjenesten i Kongsberg, med særlig fokus på effektivisering og økonomisering innad i tjenesten. Rapporten er ment som et grunnlag for å planlegge fremtidig drift av barneverntjenesten ...
  • Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2014-06-12)
   Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en drifts- og resultatanalyse av barneverntjenesten i Marker kommune. I analysen ser vi nærmere på barnevernets ressursbruk, og gir en oversikt over status og utfordringer som ...
  • Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Ekeberg skole i Holmestrand 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Støren, Helge (Working paper, 2014-06-30)
  • Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011-11-24)
   Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp ...
  • Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-10)
   Kvam har hatt nedgang i antall arbeidsplasser, mens resten av landet har hatt kraftig vekst de siste ti årene. Nedgangen har rammet basisnæringene i Kvam, særlig kommunens industri og landbruk. Hovedårsaken til nedgangen ...
  • Analyse av skolestrukturen i Kragerø kommune 

   Brynhildsvoll, Ivar; Omholt, Torbjørn (Working paper, 2005-04-11)
   Telemarksforsking-Notodden har på oppdrag fra skolesjefen i Kragerø kommune analysert grunnskolestrukturen i kommunen med sikte på å oppnå en mer rasjonell drift,men samtidig opprettholde kvalitet i skolens pedagogiske og ...
  • Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere 

   Møller, Geir; Vardheim, Ingvild; Hvitsand, Christine (Working paper, 2013-12-16)
   Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan ...
  • Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport 

   Flermoen, Solveig (Rapport 234, Research report, 2006)
   Hovedmålsettingen med prosjektet er å evaluere iverksetting av Opptrappingsplanen på lokalt nivå når det gjelder å legge til rette for at brukere med langvarige psykiske lidelser får muligheter til å delta i meningsfylt ...
  • Arbeidsmarkedsbedriftene i Telemark : rekruttering, effekter og brukertilfredshet 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 3/2005, Working paper, 2005)
   Denne undersøkelsen omhandler arbeidsmarkedstiltakene (AMB) i Telemark. Hovedproblemstillingene i rapporten er hva slags virkninger AMBene (fase 2) i Telemark har på de yrkeshemmedes jobbsuksess, hvem som rekrutteres til ...
  • Arbeidsmedisin i vakuum? : evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 251, Research report, 2009)
   Telemarksforsking har evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet avgrenset til de arbeidsmedisinske avdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Mandatet har vært å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes ...
  • Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 

   Hvitsand, Christine (TF-notat 12/2008, Working paper, 2008-07)
   Rapporten er en oppsummering av en spørreundersøkelse om arbeidsreisevanene til ansatte i Rådhuskvartalet og Herøya Industripark. Undersøkelsen er en del av samarbeidsprosjektet ??mart trafikant??til Porsgrunn kommune og ...
  • Arbeidsrettet rehabilitering i Norge i dag - hvor står vi og hvor går vi? 

   Haugli, Liv (Journal article, 2010)
   Det høye antallet langtidssykmeldte og uføretrygdede viser et stort behov for arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Det er manglende konsensus om hva et ARR-tilbud skal innebære. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet ...
  • Arena fritidsbåt : foresight 

   Kobro, Lars Ueland (Rapport 267, Research report, 2010-03-01)
   Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small ...
  • Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Kleppe, Bård; Heian, Mari Torvik (Research report, 2014-03-31)
   Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...