Show simple item record

dc.contributor.authorBjørge, Silje
dc.date.accessioned2009-11-12T15:44:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149194
dc.description.abstractDenne masterstudien tar utgangspunkt i temaet flyktninger og empowerment, og det er fagpersonenes perspektiver jeg belyser. Flyktninger som skal bosettes i Norge har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram som normalt varer i 2 år. Målet er å styrke deres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er fagpersonenes arbeidsoppgaver å oppfylle dette målet, og de representerer det offentlige velferdssystemet i Norge. Videre blir det ofte hevdet i viktige dokumenter både politisk og blant fagfolk at empowerment bør representere et sentralt verdigrunnlag for velfredstjenester. Dette handler om begreper som brukermedvirkning, medbestemmelse og mestring. Forskerspørsmålet "Hvilke erfaringer og refleksjoner har fagpersoner i forhold til empowerment og flyktninger i introduksjonsprogrammet i en kommune?" skal belyse tre ulike undertemaer. En beskrivelse av erfaringer og refleksjoner som fagpersonene har i forhold til empowermentprosesser hos flyktningene, tanker om hvilke roller de har i relasjon til flyktningene, samt refleksjoner om rammer og handlingsrom i forhold til å fremme empowerment blant flyktningene. Hensikten er å fremme fagpersoners egne refleksjoner i forhold til eget arbeid, og også bidra til at andre lesere får økt forståelse av hva empowerment kan bety i praksis. Oppgaven er en kvalitativ studie med både induktive og deduktive elementer. Spørsmålene som belyses kan sies å være konstaterende, vurderende og konstruktive. Dataene er fra to gruppeintervjuer og tre enkeltintervjuer med henholdsvis lærere, rådgivere, sykepleier, fysioterapeut og en prosjektleder i avsluttet prosjekt psykisk helse. Fagpersonene gir fyldige beskrivelser av empowermentprosesser på individ-, relasjons-, og gruppenivå blant flyktningene. De forteller om mange forskjellige roller i arbeidet, som innebærer ulike maktposisjoner i relasjon til flyktningene. Oppgaven fremhever spesielt to spenningsfelt som fungerer som rammer for fagpersonenes arbeid i forhold til empowerment; balansen mellom kontroll og dialog, og mellom nærhet og distanse.en
dc.format.extent695991 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjecthelsefremmende arbeiden
dc.subjectflyktningeren
dc.subjectempowermenten
dc.titleEmpowerment og flyktninger - en studie om fagpersoners perspektiveren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record