Show simple item record

dc.contributor.authorSælør, Knut Tore
dc.contributor.authorBiong, Stian
dc.date.accessioned2012-01-17T11:57:04Z
dc.date.available2012-01-17T11:57:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSælør, K. T., & Biong, S. N. (2011). Endringer i sykepleieres arbeid etter rusreformen. sykepleien Forskning, 6(2), 170-176.no_NO
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142405
dc.description.abstractBakgrunn: Sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk er godt dokumentert, men psykiatriske avdelinger har tradisjonelt fraskrevet seg ansvaret for pasienter med dobbeltdiagnose. Med rusreformen fikk rusmiddelmisbrukere pasientrettigheter på linje med alle andre pasienter, og reformen skulle bidra til å gi bedre tjenester og behandlingsresultater. Hensikt: Å bidra til økt kunnskap om hvordan sykepleiere i psykiatriske avdelinger har erfart sin kliniske hverdag etter rusreformen. Metode: Studien har et deskriptivt og eksplorerende design. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2009 ved hjelp av fokusgruppeintervju med fire deltakere. Lydopptak av intervjuet ble transkribert i sin helhet og analysert i tråd med en fenomenologisk hermeneutisk metode. Funn: Etter rusreformen har deltakerne erfart et økt fokus på rus, større pågang av pasienter som bruker rusmidler, samt at pasientgruppa ble bedre ivaretatt i de psykiatriske avdelingene. Samtidig opplevde de egen kunnskap i forhold til pasientgruppa som mangelfull, og mente i tillegg at kompetanseheving i forhold til rus ble nedprioritert. Mangel på behandlingsplasser, tid og personell var faktorer som bidro til en opplevelse av ikke å kunne gi pasientgruppen et tilfredsstillende tilbud. Konklusjon: Endringene sykepleierne har erfart kan tolkes som en opplevelse av ikke å strekke til, hverken på system- eller individnivå.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorsk sykepleierforbundno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjecthelsetjenesteno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectrusmiddelno_NO
dc.subjectfokusgrupperno_NO
dc.subjectkvalitativ studieno_NO
dc.titleEndringer i sykepleieres arbeid etter rusreformenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber170-176no_NO
dc.source.volume6no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue2no_NO
dc.identifier.cristin827104


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record