Show simple item record

dc.contributor.authorSælør, Knut Tore
dc.date.accessioned2012-02-01T09:59:05Z
dc.date.available2012-02-01T09:59:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142070
dc.description.abstractBakgrunn: Sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk er godt dokumentert, men psykiatriske avdelinger har tradisjonelt fraskrevet seg ansvaret for pasienter som sliter med rusmiddelmisbruk i tillegg til sin psykiske lidelse. Med rusreformen fikk rusmiddelmisbrukere pasientrettigheter på linje med alle andre pasienter og reformen skulle bidra til å gi bedre tjenester og behandlingsresultater. Gjennom litteratursøk har jeg funnet lite forskning som omhandler sykepleieres opplevelse av hvordan reformen har påvirket deres kliniske hverdag. Hensikt: Å bidra til økt kunnskap om hvordan sykepleiere i psykiatriske avdelinger har erfart sin kliniske hverdag etter rusreformen. Teoretisk forankring: Referanserammen tar utgangspunkt i teorier om integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Metode: Studien har en deskriptiv, eksplorerende og tolkende design. Datainnsamlingen ble gjennomført ved hjelp av fokusgruppeintervju. Lydopptak av intervjuet ble transkribert i sin helhet og analysert i tråd med en fenomenologisk-hermeneutisk metode. Resultat: Sykepleierne i studien har erfart et økt fokus på rus, og større pågang av pasienter som bruker rusmidler i de psykiatriske avdelingene. Samtidig opplevde de egen kunnskap i forhold til pasientgruppa som mangelfull. De mente i tillegg at kompetanseheving i forhold til rus nedprioriteres, og at endringer går sakte, noe de i stor grad tilla lokal ledelse. Mangel på behandlingsplasser, tid og personell er faktorer som bidrar til en opplevelse av ikke å kunne gi pasientgruppen et tilfredsstillende tilbud. Konklusjon: Sykepleierne har etter reformen fått oppgaver de ikke opplever seg faglig rustet til å løse, samtidig som de mener det mangler ressurser for å kunne gi tilfredsstillende hjelp til pasienter med dobbeltdiagnose. Resultatet er en opplevelse av ikke å strekke til, både på individ- og systemnivå.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectdobbeltdiagnoserno_NO
dc.titleFra reform til hverdag : en fenomenologisk-hermeneutisk studie av hvordan sykepleiere i psykiatriske avdelinger har opplevd endringer i deres kliniske hverdag etter rusreformenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber36s. + vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record