• Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Forskningsetikk og forskningens frihet: Utfordringer for antropologifaget 

   Vike, Halvard; Fürst, Elisabeth L'orange (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne introduksjonen bygger vi videre på et fagkritisk engasjement knyttet til de nye reglene for forskningsetikk som er blitt innført og nylig forsterket med EUs personvernsregulativ, GDPR. Engasjementet kan spores ...
  • Frihet til likeverd : likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun (Rapport 281, Research report, 2011)
   På grunnlag av 17 fokusgruppeintervjuer med borgere (fra næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte og folkevalgte) i ni norske kommuner, utforskes betydningen av begrepene og verdiene likhet, frihet, rettferdighet ...
  • HUSK Osloregionen. Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? 

   Vike, Halvard; Møller, Geir (Working paper, 2012-03-22)
   I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer ...
  • Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten : evaluering av prosjektet EVUK 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar (Rapport 252, Research report, 2009)
   I denne rapporten analyserer vi gjennomføringen og konsekvensene av et etter- og videreutdanningsprogram (EVUK) i helsetjenestene i fire kommuner i Hordaland (Lindås, Kvam, Austevoll og Tysnes). Den første og viktigste ...
  • Om hjemlighet og komparasjon i antropologiske studier i Norge 

   Vike, Halvard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen tar opp enkelte sentrale sider ved å gjøre feltarbeid «hjemme». Antropologers konstruksjoner av et kultu-relt «hjem» korresponderer ofte med deres «egen» nasjon. Dette innebærer selvsagt noen fallgruver, og jeg ...
  • Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Vike, Halvard (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;16, Report, 2019)
   Recovery på banen, er en studie finansiert av Oslofjordfondets kvalifiseringsstøtte. Studien har hatt som formål å avklare noen grunnleggende spørsmål ved gatelagsfotball, for så å se om de foreløpige svarene kan danne ...
  • Veier inn i vår tid : formidling av Telemarks industrihistorie : (forstudie) : utarbeidet for Telemark fylkeskommune, Kulturseksjonen 

   Vike, Halvard (Rapport 139, Research report, 1998)
   Denne rapporten tar for seg noen av forutsetningene og mulighetene for å formidle Telemarks historie. Hovedvekten er lagt på industrihistorien, men aspekter ved internasjonale relasjoner og kystkultur er også berørt. ...