• Attraktivt Midt-Telemark : bidrag frå ein framtidsverkstad 

   Svardal, Solveig; Kobro, Lars Ueland (TF-notat 17/2009, Working paper, 2009-03-10)
   Det er gjennomført ein foresight-prosess i ei gruppe av forvalting, utviklingsselskap, politikarar, organisasjonar og næringsliv i Midt-Telemark. Etter å ha identifisert viktige drivkrefter og greidd ut 4 alternative ...
  • Berekraftig stadutvikling : verktøy for å vurdere ulike utbyggingsalternativ 

   Svardal, Solveig (Working paper, 2011-08-10)
   Det er gjennomført arbeidsmøte med planforum i Midt-Telemark som ein del av eit prosjekt som skal bidra til å utvikle eit meir attraktivt Midt-Telemark. Basert på tidlegare utarbeidde framtidsbilde, samt ein gjennomgang ...
  • Drømmemila. Dokumentasjon av framtidsverkstad 

   Svardal, Solveig; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-11-11)
   Det er gjennomført ein framtidsverkstad for attraksjonsklynga Drømmemila. Dette er eit case i arbeidet med stadinnovasjon i Telemark, initiert gjennom VRI-satsinga i Telemark. Notatet dokumenterer innhaldet i framtidsverkstaden.
  • Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Daugstad, Karoline; Flø, Bjørn Egil; Hvitsand, Christine; Storstad, Oddveig; Svardal, Solveig (Rapport 3/08, Research report, 2008)
   Rapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jordbruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. ...
  • Hva er Telemark? : en gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg; Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 9/2009, Working paper, 2009-02-12)
   Dette notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser som er en del av prosjektet Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft i Telemark. Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskrafta ...
  • Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen 

   Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 6/2011, Working paper, 2011-04-05)
   Notatet gjev døme på alminnelig strategiteori med gjennomgang av ein modell for tre ulike logiske system: industrilogikk, opplevingslogikk og individets logikk. Dette blir så satt i samanheng med strategiske utfordringar ...
  • Kva er Ryfylke? 

   Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 5/2006, Working paper, 2006)
   Den kulturøkonomiske utviklingsstrategien tek utgangspunkt i dei spesielle lokale ressursane, som kan gjere staden annleis og spesiell i forhold til andre, og som dermed kan gje staden eller regionen eit komparativt fortrinn. ...
  • Kva er Setesdal? : om nordmenns assosiasjonar til Setesdal og korleis desse kan brukast i regional merkevarebygging 

   Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 18/2005, Working paper, 2005)
   Vi lever i ei tid der folk i aukande grad etterspør opplevingar, spesialitetar og dei gode historiene. Denne utviklinga er spådd å forsterke seg når velstanden veks og vi får stetta stadig fleire av dei materielle behova ...
  • Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark : eit inspirasjonshefte 

   Svardal, Solveig (TF-notat 13/2009, Working paper, 2009-05-01)
   Skal det over tid vere mogleg å ta vare på bygningar som mister sin opphavelege funksjon og blir ståande tomme må vi finne ny aktivitet som generer inntekter som minimum kan dekke vedlikehaldskostnadene. I dette notatet ...
  • Opplandslandbruket RULLer. Evaluering av Opplands strategi for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) 

   Hvitsand, Christine; Svardal, Solveig (Research report, 2012-09-20)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra evaluering av Opplands strategi for å øke rekruttering, heve kompetansen og sikre likestilling i landbruket (RULL-strategien). RULL Oppland er unikt i nasjonal sammenheng, ...
  • Regionalpark som utviklingsstrategi : en introduksjon 

   Svardal, Solveig; Bjørnstad, Kristian; Clemetsen, Morten (TF-notat 16/2008, Working paper, 2008-12-11)
   Notatet prøver å komme nærmere en definisjon av regionalparkbegrepet, basert på informasjon om og erfaringer fra ulike regionalparker, både i Norge og Europa for øvrig. Dernest gir det en gjennomgang av landskapskonvensjonen ...
  • Smak av Telemark : mat og matopplevingar ved Rauland Høgfjellshotell AS 

   Kåsene, Anne-Guri; Svardal, Solveig (TF-notat 32/2009, Working paper, 2009-07-15)
   Sommaren 2009 vil Rauland Høgfjellshotell tilby smakar av mat og drikke frå Telemark på sin sommarbuffé. Seinare kan det og vera aktuelt med slike matprodukt i annan matservering ved hotellet. Dette prosjektet summerer opp ...
  • Styring og engasjement. Følgjeevaluering av lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK), statusrapport 

   Berge, Ola K.; Brandtzæg, Bent Aslak; Svardal, Solveig (Rapport 286, Research report, 2011)
   Rapporten gir ein oversikt over korleis fylkeskommunane arbeider for å støtte kommunane sitt utviklingsarbeid og korleis dei arbeider for å utvikle attraktive lokalsamfunn. Vi har også sett på korleis dei vurderar seg ...
  • Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 

   Lønning, Dag Jørund; Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 23/2005, Working paper, 2005)
   Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv handlar om å dyrke og utvikle det unike, med utgangspunkt i sykling i landskapet. Sykkelen skil seg klart frå mange andre transportmiddel ved at den på ein heilt annan måte ...
  • Verdiskapingspotensial i nasjonale festningsverk 

   Svardal, Solveig (TF-notat 9/2008, Working paper, 2008-03-28)
   Det er klarlagt et høyt ambisjonsnivå for kulturminneforvaltning og ny bruk av festningene. Det er blant annet gjennomført tilstandsanalyser som konkluderer med høyt teknisk etterslep som skal hentes inn innen 2020. Likeledes ...