Now showing items 1-20 of 102

  • Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv 

   Berge, Ola K.; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-02-28)
   I dette notatet redegjør vi for en undersøkelse blant ut- og innflyttere fra Tinn i 2011. Undersøkelsen er bestilt av Tinn kommune og har som mål å skaffe kunnskap om hvorfor folk flytter fra og til Tinn, hva som kunne ha ...
  • Forslag til ny programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 2 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-21)
   I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et ...
  • Hva er Telemark? : en gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg; Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 9/2009, Working paper, 2009-02-12)
   Dette notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser som er en del av prosjektet Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft i Telemark. Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskrafta ...
  • Næringsanalyse for Bamble : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Arbeidsrapport 35/2008, Working paper, 2008-11-25)
   Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner. En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på ...
  • Næringsanalyse for Gjøvikregionen : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 1/2009, Working paper, 2009-01-15)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Gjøvikregionen har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 49 av 83 regioner. Det er litt under middels av regionene i landet. ...
  • Næringsmonitor for Bamble 2010 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010)
   Hva er bedrifter i Bamble opptatt av? 62 bedrifter i Bamble har svart på en undersøkelse om holdning til sine lokale omgivelser og lokaliserings betingelser. Det ble stilt er rekke spørsmål om betydningen av og tilfredsheten ...
  • Næringsmonitor for Drammensregionen 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (TF-notat 14/2010, Working paper, 2010)
   Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er ...
  • Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 

   Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010)
   Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Porsgrunn kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er viktig for utvikling av virksomhetene, og i hvilken grad de er ...
  • Næringsmonitor for Øst-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-11-16)
   Dette notatet oppsummerer svarene fra en e-postbasert spørreundersøkelse der 189 bedrifter i Notodden, Hjartdal og Tinn har svart på ulike spørsmål om deres holdning til sine lokale omgivelser og lokaliseringsbetingelser. ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Haugesundregionen 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-11-11)
   Haugesundregionen har en positiv befolkningsutvikling de siste årene. De siste årene ser det ut til at det er bostedsattraktiviteten som har vært drivkraft. Haugesundregionen viser imidlertid svakhet når det gjelder ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-11-11)
   Akershus er et fylke hvor alt går godt. Det er vanskelig å finne noen indikatorer som ikke er gode for Akershus i 2010. Befolkningen vokser raskt, arbeidsplassene blir flere, næringslivet er innovativt, har høyt utdanningsnivå, ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Bjørnefjorden 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-02-13)
   Bjørnefjorden er en vekstregion, en attraktiv region som bosted, og en region med innovativt næringsliv. Næringslivet har imidlertid slitt litt etter finanskrisen, og har synkende antall arbeidsplasser. Bjørnefjorden er ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-11-11)
   Buskerud har hatt sterk befolkningsvekst de siste årene. Det er netto innflytting til Buskerud fra andre fylker. Det siste året har også innvandringen til Buskerud vært sterkere enn landsgjennomsnittet. Fødselsoverskuddet ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-11-11)
   Grenland er en stor og attraktiv bostedsregion som har vist seg robust i forhold til å takle industrinedgang. Næringsutviklingen i Grenland har imidlertid blitt mye svakere. Nå svikter også veksten i tjenesteytende næringer. ...
  • Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Hordaland 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-11-11)
   Det går jevnt over bra i Hordaland. Hordaland har den høyeste befolkningsveksten i nyere historie, Næringslivet er innovativt, har høyt utdanningsnivå og skårer godt i NæringsNM. De fleste regionene i Hordaland er også ...