• Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 

   Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 253, Research report, 2009)
   Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet ...
  • Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging 

   Torvik, Mari Heian; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 233, Research report, 2006)
   Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, ...
  • Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 

   Heian, Mari Torvik; Flermoen, Solveig; Sannes, Joar; Møller, Geir (Arbeidsrapport 15/2007, Working paper, 2007)
   Evalueringen av Kontor for klinisk kreftforskning er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Kreftforeningen. De kliniske kreftforskningskontorene ble opprettet på initiativ fra Kreftforeningen i første halvdel ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 

   Sannes, Joar; Gustavsen, Karin; Møller, Geir (Rapport 247, Research report, 2009-04-29)
  • Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Flermoen, Solveig; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 232, Research report, 2006)
   Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov ...
  • Kartlegging av levekår i Skien 

   Gustavsen, Karin; Sannes, Joar (Rapport 256, Research report, 2009)
   Fattige i Skien rapporterer om et hverdagsliv som samsvarer med andre studier av fattiges hverdagsliv i Norge, men det er avdekket geografiske ulikheter knyttet både til objektive og subjektive mål på levekår. Dette gjelder ...
  • Kultur og næring i Grenland 

   Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...
  • NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler 

   Møller, Geir; Brandtzæg, Bent Aslak; Sannes, Joar (Rapport 238, Research report, 2007)
   I rapporten evalueres NAVs satsing på arbeid og psykisk helse og hvordan dette er implementert ved hjelp av fylkesvise koordinatorstillinger. Hovedproblemstillingen i evalueringen er om koordinatorstillingene har betydning ...