• Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-10)
   Kvam har hatt nedgang i antall arbeidsplasser, mens resten av landet har hatt kraftig vekst de siste ti årene. Nedgangen har rammet basisnæringene i Kvam, særlig kommunens industri og landbruk. Hovedårsaken til nedgangen ...
  • Byregionen Volda-Ørsta. Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygaard, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Working paper, 2015)
   Kommunane Volda og Ørsta vurderer å gå saman om å danne den fjerde byen i Møre og Romsdal. Denne rapporten handlar om kva moglegheiter og utfordringar ei slik satsing kan føre med seg for byområdet Volda-Ørsta på den ...
  • Eid. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Eid har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen siden 2007. Det har blitt færre arbeidsplasser både i næringslivet og i offentlig sektor. Når vi analyserer arbeidsplassutviklingen i Eid de siste ti årene, ser vi ...
  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Hurum. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-02-18)
   Utviklingen i Hurum er analysert med hensyn til næringsutvikling, demografi, innovasjon i næringslivet og attraktivitet og utdanningsnivå.
  • Høyanger. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Høyanger ble sterkt preget av nedleggelsen av Fundo i 2009, og trer tydelig fram når utviklingen i arbeidsplasser, næringsutvikling og befolkning skal beskrives i tall i denne rapporten. Utviklingen i 2012 ...
  • Kommunereformen og Nesset kommune. Kan Nesset bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Kvalsund. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Kvalsund svinger. Kommunen har hatt perioder med sterk befolkningsvekst, sterk befolkningsnedgang, samt vekst og nedgang i næringslivet med få års mellomrom. Befolkningsvekst og arbeidsplassvekst har heller ...
  • Måling av attraktivitet. Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-07-10)
   I dette notatet har vi gjort rede for metoder for måling av attraktivitet i norske kommuner og regioner. Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av ...
  • Omstillingsbehov i kommunene i Troms 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-03-15)
   Rapporten viser at mange kommuner i Troms har betydelige næringsmessige og demografiske omstillingsutfordringer. De seks kommunene som "scorer" høyest på indeks for omstillingsbehov er Kvænangen, Torsken, Dyrøy, Skjervøy, ...
  • Regional analyse Akershus 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Akershus har landet nest høyeste arbeidsplassvekst etter Rogaland, og den nest høyeste befolkningsveksten etter Oslo. Forklaringen til den høye arbeidsplassveksten er at næringslivet har hatt en svært gunstig bransjestruktur, ...
  • Regional analyse Årdal 2013. Næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Årdal er inne i en svært negativ utvikling. Antall arbeidsplasser går sterkt tilbake i nesten alle bransjer og sektorer. Samtidig er både vekst og lønnsomhet i næringslivet på et svært lavt nivå. Dette får direkte konsekvenser ...
  • Regional analyse Eiksund - og Kvivsregionen 2013. Næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-22)
   Kommunene i Eiksund- og Kvivsregionen har hatt en sterk næringsutvikling de siste årene, spesielt sett på bakgrunn av at de strukturelle forholdene ikke har vært de beste. Regionen har ikke fått en tilflytting og ...
  • Regional analyse for Akershus 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Akershus har hatt en sterk og jevn vekst i befolkningen. Av fylkene er det bare Oslo som har hatt høyere befolkningsvekst siden 2000. Det som gjør at befolkningen i Akershus øker mer enn i de fleste andre fylker er at ...
  • Regional analyse for Askim 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Askim har hatt en jevn og sterk befolkningsvekst siden 2000. Folketallet har økt fra 13 500 til 15 500 i denne perioden. Askim har hatt lavere fødselsoverskudd og lavere netto innvandring enn resten av landet, men har hatt ...
  • Regional analyse for Årdal 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Folketallet i Årdal har sunket etter 2010, etter tre år med befolkningsvekst fra 2007 til 2010. Siden 2000 har folketallet blitt redusert med litt over fem prosent. Årdal har nå fødselsunderskudd og ganske stor netto ...
  • Regional analyse for Buskerud 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-05)
   Buskerud har hatt en god næringsutvikling samlet sett, med et lønnsomt næringsliv som vokser raskere i antall arbeidsplasser enn ellers i landet. Næringslivet i Buskerud er over middels innovativt og har høyere utdanningsnivå ...