• Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere 

   Møller, Geir; Vardheim, Ingvild; Hvitsand, Christine (Working paper, 2013-12-16)
   Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan ...
  • Arbeidsmarkedsbedriftene i Telemark : rekruttering, effekter og brukertilfredshet 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 3/2005, Working paper, 2005)
   Denne undersøkelsen omhandler arbeidsmarkedstiltakene (AMB) i Telemark. Hovedproblemstillingene i rapporten er hva slags virkninger AMBene (fase 2) i Telemark har på de yrkeshemmedes jobbsuksess, hvem som rekrutteres til ...
  • Arbeidsmedisin i vakuum? : evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 251, Research report, 2009)
   Telemarksforsking har evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet avgrenset til de arbeidsmedisinske avdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Mandatet har vært å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes ...
  • Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 

   Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 253, Research report, 2009)
   Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet ...
  • Evaluering av folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 

   Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 257, Research report, 2009)
   I denne rapporten har vi evaluert Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009. Evalueringen viser at programmet har hatt en bred innfallsvinkel. Blant de ulike prosjektene, fremstår prosjektet Helsefremmende skoler som det ...
  • Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo 

   Heian, Mari Torvik; Møller, Geir (Arbeidsrapport 2/2006, Working paper, 2006)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en pilotstudie av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak i Oslo. Undersøkelsen omfatter ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging 

   Torvik, Mari Heian; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 233, Research report, 2006)
   Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, ...
  • Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 

   Heian, Mari Torvik; Flermoen, Solveig; Sannes, Joar; Møller, Geir (Arbeidsrapport 15/2007, Working paper, 2007)
   Evalueringen av Kontor for klinisk kreftforskning er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Kreftforeningen. De kliniske kreftforskningskontorene ble opprettet på initiativ fra Kreftforeningen i første halvdel ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 21/2005, Working paper, 2005)
   Dette er den fjerde delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Undersøkelsen består av to deler. Den ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 1/2005, Working paper, 2005)
   Denne undersøkelsen har tatt for seg resultatene fra en brukerundersøkelse gjennomført i 7 av Samordningsforsøkene. Resultatene fra undersøkelsen er sammenlignet med seks tilsvarende kommuner uten organisert samordning ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten : andre underveisevaluering 

   Møller, Geir; Flermoen, Solveig; Bergsgard, Nils Asle (Arbeidsrapport 26/2004, Working paper, 2004)
   Dette er den andre delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøket). Opprinnelig startet forsøket opp i 13 ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten : sluttrapport 

   Møller, Geir (Rapport 231, Research report, 2006)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet. ...
  • Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse 

   Møller, Geir (Rapport 239, Research report, 2007)
   Rapporten om Samordningsforsøket er den siste i rekken av rapporter som er publisert i forbindelse med evalueringen av samarbeidet mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Forsøkene startet opp i 2002 og ble avsluttet ...
  • Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 

   Sannes, Joar; Gustavsen, Karin; Møller, Geir (Rapport 247, Research report, 2009-04-29)
  • Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren 

   Møller, Geir (Research report, 2012)
   Topp er et kommunalt opplæringsprogram som tar sikte på å gi ufaglærte i helse- og omsorgsektoren fagbrev i helsearbeiderfaget. Sammenlignet med tradisjonell fagopplæring er Topp-prosjektet forkortet, og opplæringen er ...