• Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011-11-24)
   Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp ...
  • Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 261, Report, 2010)
   Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi ...
  • Deling av musikk og pengar 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn (TF-notat 1/2011, Working paper, 2011-01-31)
   Dette notatet går gjennom forsking, analysar, statistikk og ein del synsing rundt utviklinga i konsertmarknaden. Det ser også på nokre tendensar i platesalet som kan kasta lys over konsertmarknaden. Ulike oppfatningar er ...
  • Evaluering av Bokavtalen 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Ringstad, Vidar (Rapport 249, Research report, 2009)
   Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk ...
  • Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Research report, 2012-05-31)
   Vi har i denne rapporten analysert om koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene ...
  • Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Løyland, Knut; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Formålet er å reise noen viktige prinsipielle spørsmål knyttet til omsorgstjenesten, og å undersøke økonomiske og kvalitetsmessige ...
  • Kulturskole for alle? : pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet 

   Gustavsen, Kari; Hjelmbrekke, Sigbjørn (Rapport 255, Research report, 2009)
   I denne studien har vi undersøkt hvorvidt prisen på kulturskoletilbudet kan antas å føre til eksklusjon av barn og unge som bor i familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og ...
  • Musikk og pengar. Ein introduksjon til norsk og internasjonal musikkindustri 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;15, Research report, 2017-09-04)
  • Når hornet er lagt på hylla : fråfall av tenåringar frå musikkorps 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Berge, Ola K. (Rapport 275, Research report, 2010-09-01)
   Telemarksforsking har på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund sett nærare på fråfallet frå musikkorpsa i Noreg. Medan rekrutteringa er jamt god, opplever ein i aukande grad at musikantane fell frå etter kvart som dei blir ...
  • Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Aastvedt, Ailin (Research report, 2011)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har ansvar for utarbeiding av retningsliner for utrekning av sjølvkost. Kommunane har, innanfor gjeldande lover og reglar, ein viss fridom til å fastsetja satsar for kommunale ...