• Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Kleppe, Bård; Heian, Mari Torvik (Research report, 2014-03-31)
   Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere ...
  • Begrunnelser for lokal kreativ næring: Instrumentell kulturpolitikk som tilslørende begrep 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Heian, Mari Torvik; Stavrum, Heidi; Leikvoll, Gunn Kristin Aasen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Politiske satsinger rettet mot kunst- og kulturbedrifter, såkalt kreativ næring, som i løpet av de siste tiårene er initiert i norsk og nordisk kultur- og næringspolitikk, forstås gjerne som et tydelig uttrykk for en ...
  • Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo 

   Heian, Mari Torvik; Møller, Geir (Arbeidsrapport 2/2006, Working paper, 2006)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en pilotstudie av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak i Oslo. Undersøkelsen omfatter ...
  • Evaluering av Innovativ Fjellturisme : et prosjekt i ARENA-programmet 

   Haukeland, Per Ingvar; Heian, Mari Torvik; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2006, Working paper, 2006)
   Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 

   Heian, Mari Torvik; Flermoen, Solveig; Sannes, Joar; Møller, Geir (Arbeidsrapport 15/2007, Working paper, 2007)
   Evalueringen av Kontor for klinisk kreftforskning er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Kreftforeningen. De kliniske kreftforskningskontorene ble opprettet på initiativ fra Kreftforeningen i første halvdel ...
  • Evaluering av Nettverksguide Telemark 

   Flermoen, Solveig; Heian, Mari Torvik (Arbeidsrapport 6/2008, Working paper, 2008)
   Røde Kors-prosjektet Nettverksguide Telemark er satt i gang som et samarbeidsprosjekt i fem Telemarkskommuner (Skien, Porsgrunn, Bø, Sauherad og Nome) med formål å etablere nye nettverk for personer med psykiske lidelser, ...
  • Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 

   Heian, Mari Torvik; Løyland, Knut; Mangset, Per (Rapport 241, Research report, 2008)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, og har hatt som formål å kartlegge, beskrive og analysere norske kunstneres aktivitet, arbeids- og inntektsforhold. Vi anslår at det samlede ...
  • Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter 

   Heian, Mari Torvik; Løyland, Knut; Kleppe, Bård (Research report, 2015-01-16)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er basert på en survey som ble sendt ut til ...
  • Ny musikk-, dans og dramalinje i Telemark : resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket 

   Stavrum, Heidi; Heian, Mari Torvik (TF-notat 3/2006, Working paper, 2006-03-24)
   Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har ...