• Arbeidsmedisin i vakuum? : evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 251, Research report, 2009)
   Telemarksforsking har evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet avgrenset til de arbeidsmedisinske avdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Mandatet har vært å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes ...
  • Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Evaluering av Klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 

   Haukelien, Heidi (Arbeidsrapport 8/2008, Working paper, 2008)
   Klinisk stige ved STHF er et systematisk kompetansehevingsprogram i flere trinn for sykepleiere med klinisk erfaring. Etter gjennomført Arbeidsgruppe IV skal det være mulig å søke om godkjenning som "klinisk spesialist" ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Frihet til likeverd : likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun (Rapport 281, Research report, 2011)
   På grunnlag av 17 fokusgruppeintervjuer med borgere (fra næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte og folkevalgte) i ni norske kommuner, utforskes betydningen av begrepene og verdiene likhet, frihet, rettferdighet ...
  • I velferdsstatens randsone : evaluering av Boteam, Porsgrunn 

   Haukelien, Heidi (HiT notat, Working paper, 2009-02-17)
   Boteam Porsgrunn ble etablert 01.06.05, og er et kommunalt tilbud til personer med rus/psykiatri-problematikk som bor i egen bolig. 8 beboere bor i leiligheter tilknyttet en baseleilighet i en bygård/hus der Boteam også ...
  • Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten : evaluering av prosjektet EVUK 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar (Rapport 252, Research report, 2009)
   I denne rapporten analyserer vi gjennomføringen og konsekvensene av et etter- og videreutdanningsprogram (EVUK) i helsetjenestene i fire kommuner i Hordaland (Lindås, Kvam, Austevoll og Tysnes). Den første og viktigste ...
  • Kulturkunnskap i en kunnskapskultur : evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole 

   Haukelien, Heidi; Kleppe, Bård (Rapport 254, Research report, 2009)