Now showing items 81-100 of 431

  • Det europeiske charter for beskyttelse av menneskerettighetene i byen : en evaluering før en eventuell tiltredelse fra Drammen kommune 

   Soltvedt, Lars Petter (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2003-01)
   Foreliggende rapport er ført i pennen av førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt, fagansvarlig for statsvitenskap og studiet i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud. Den ...
  • Evaluation of the Innovation Circle Project 

   Unknown author (Research report, 2007-09-10)
  • Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 

   Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 253, Research report, 2009)
   Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet ...
  • Evaluering av Bokavtalen 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Ringstad, Vidar (Rapport 249, Research report, 2009)
   Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk ...
  • Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

   Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
   Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Prosjektet ble gjennomført ...
  • Evaluering av folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 

   Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 257, Research report, 2009)
   I denne rapporten har vi evaluert Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009. Evalueringen viser at programmet har hatt en bred innfallsvinkel. Blant de ulike prosjektene, fremstår prosjektet Helsefremmende skoler som det ...
  • Evaluering av FRAM kultur 2005-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K. (Rapport 271, Research report, 2010)
   Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til ...
  • Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging 

   Torvik, Mari Heian; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 233, Research report, 2006)
   Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Evaluering av PP-tjenesten i Vest-Telemark 

   Opdal, Lars; Streitlien, Åse (Research report, 20.05.2008)
   Telemarksforsking-Notodden (TFN) har etter oppdrag fra styret i Vest-Telemark PPT evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Denne tjenenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fyresdal, ...
  • Evaluering av prosjektet ??orsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk?? Sluttrapport 

   Speitz, Heike; Simonsen, Torill; Streitlien, Åse (Research report, 2007-10-09)
   Telemarksforsking-Notodden har etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert det nasjonale prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" fra høsten 2005 til våren 2007. På landsbasis deltok 12 skoler i ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Daugstad, Karoline; Flø, Bjørn Egil; Hvitsand, Christine; Storstad, Oddveig; Svardal, Solveig (Rapport 3/08, Research report, 2008)
   Rapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jordbruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. ...
  • Evaluering av regionalt PPT-samarbeid 

   Slåtten, Kåre (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2006-10)
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten : sluttrapport 

   Møller, Geir (Rapport 231, Research report, 2006)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet. ...
  • Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse 

   Møller, Geir (Rapport 239, Research report, 2007)
   Rapporten om Samordningsforsøket er den siste i rekken av rapporter som er publisert i forbindelse med evalueringen av samarbeidet mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Forsøkene startet opp i 2002 og ble avsluttet ...
  • Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Rapport 244, Research report, 2009)
   Statens landbruksforvaltning (SLF) har engasjert flere forskningsmiljøer til å evaluere ulike sider ved ordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Det overordnede formålet med ordningen er å fremme natur-og ...